Fordringer og forskuddsbetalinger

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Avstemming > Oversikt over de ulike avstemmingene >

Fordringer og forskuddsbetalinger

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Fordringer og forskuddsbetalinger kan avstemmes på følgende måter:

Langsiktige fordringer

Det er ikke automatisk avstemming av disse. Her legges det ved en spesifikasjon av kontoen som egendefinert vedlegg.

Forskuddsbetalte kostnader

Forskuddsbetalte kostnader blir spesifisert med de transaksjoner som saldoen består av ved at programmet analyserer kontoen, trekker ut korrekte transaksjoner og spesifiserer dette i et regnearkvedlegg fra KS Komplett.

Disse kontiene blir spesifisert med bilagsdato, bilagsnummer, bilagsbeløp og motkontonummer og motkonto navn. Dersom motkonto er et bilag med flere beløp, vil transaksjonen bli splittet opp.

Saldo denne periode blir spesifisert som bilag i åpen post-listen og medtatt som transaksjojn neste gnag avstemming foretas.

Andre kortsiktige fordringer

Andre kortsiktige blir spesifisert med de transaksjoner som saldoen består av ved at programmet analyserer kontoen, trekker ut korrekte transaksjoner og spesifiserer dette i et regnearkvedlegg fra KS Komplett.

Disse kontiene blir spesifisert med bilagsdato, bilagsnummer, bilagsbeløp men ikke med motkonto.

Saldo denne periode blir spesifisert som bilag i åpen post-listen og medtatt som transaksjojn neste gnag avstemming foretas.

Kundefordringer

På kundefordringer listes opp kundekonti med kreditsaldo.

Se også:

Oversikt over de ulike avstemmingene