Avstemming

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Avstemming

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Visma Finale Avstemming skal være et hjelpemiddel for avstemming av regnskapsposter, og hjelper til med å

Avstemme

Dokumentere

Spesifisere

Visma Finale Avstemming har følgende hovedfunksjonalitet:

Visma Finale  Avstemming holder oversikt over de avstemmingene du foretar (periodisk eller årsregnskapet)

Visma Finale Avstemming leser data fra økonomisystemet og fyller data inn i regnearkene.

Visma Finale Avstemming nyttiggjør informasjon som allerede er registrert i programmet for å kunne foreta avstemming, spesifikasjon og dokumentasjon så enkelt som mulig.

Bokføringsloven stiller nye krav til avstemming, og NARF har tatt inn punkter i god regnskapsførerskikk som legger føringer på hva som kan forventes fra regnskapsførere.

Avstemming, spesifikasjon og dokumentasjon av balanseposter er derfor blitt mer viktig enn tidligere på grunn av at bokføringsloven setter klare krav samt at god regnskapsførerskikk stiller mer detaljerte og strengere krav enn bokføringsloven for de som driver med regnskapsførsel for andre i næring.

Visma Finale Avstemming fyller det åpne rommet mellom selve bokføringen og regnskapsrapporteringen ved at programmet kan foreta avstemming, spesifikasjon og dokumentasjon av balansen samt ivareta andre behov for dokumentasjon av perioderegnskaper, årsregnskaper og ligningsoppgaver.

Visma Finale Avstemming har integrasjoner som gjør at programmet kan bistå med å produsere og fylle ut data i avstemmingsregneark mv:

Integrasjon mot økonomisystemer

Programmet har tilgang til de enkelte transaksjoner i de økonomisystemer som programmet tilbyr direkte regnskapsintegrasjon mot.

Integrasjon mot KS Komplett fra Regnskap Norge (www.regnskapnorge.no)

KS Komplett er Regnskap Norge sitt kvalitetssikringssystem, som anvendes både av medlemmer i Regnskap Norge og av andre som har behov for kvalitetssikringssystem og/eller avstemmingsverktøy i form av regneark.

Visma Finale Avstemming tilbyr funksjonalitet for direkte utfylling av regnearkene med data som programmet henter ut fra økonomisystemene via funksjonene for integrasjon mot økonomisystemer.

Integrasjon mot kvalitetssikrings- og arbeidsstyringssystemer

Visma Finale Avstemming kan settes opp til å anvende datastrukturen i kvalitetssikrings- og arbeidsstyringsverktøy som f.eks .PowerOffice, Visma Business Byrå, Advisor m.fl. Dermed kan Visma Finale Avstemming fylle ut data som man aksesserer fra arbeidsstyringssystemene. Det er de samme regnearkene man jobber mot både fra Visma Finale Avstemming og kvalitetssikrings- og arbeidsstyringssystemet.

Se også:

Generelt om avstemming

Generelt om funksjonalitet

Oversikt over arbeidsgang for avstemmingen

Oppsett

Oppsett av mal for avstemmingsmappe

Oversikt over funksjonalitet

Oversikt over de ulike avstemmingene