Generelt om programmet

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Generelt om programmet

Return to chapter overviewNext page

Visma Finale Avstemming

- effektiviserer regnskapsavslutningen og forenkler gjennomføring og kontroll av perioderegnskapet og årsoppgjøret.

 

Programmet finnes i 2 ulike frittstående versjoner, Visma Finale Avstemming og NARF Avstemming. Produktet er også en integrert modul til Visma Finale Årsoppgjør (for årsregnskaper og ligningsoppgaver) og Visma Finale Rapportering (for perioderegnskaper).

Visma Finale Avstemming skal være et hjelpemiddel for avstemming av regnskapsposter, og hjelper til med å

Avstemme

Dokumentere

Spesifisere

Visma Finale Avstemming har følgende hovedfunksjonalitet:

Visma Finale Avstemming holder oversikt over de avstemmingene du foretar (periodisk eller årsregnskapet)

Visma Finale Avstemming leser data fra økonomisystemet og fyller data inn i regnearkene.

Visma Finale Avstemming nyttiggjør informasjon som allerede er registrert i programmet for å kunne foreta avstemming, spesifikasjon og dokumentasjon så enkelt som mulig.

Om programmet

Bokføringsloven stiller nye krav til avstemming, og Regnskap Norge har tatt inn punkter i god regnskapsførerskikk som legger føringer på hva som kan forventes fra regnskapsførere.

Avstemming, spesifikasjon og dokumentasjon av balanseposter er derfor blitt mer viktig enn tidligere på grunn av at bokføringsloven setter klare krav samt at god regnskapsførerskikk stiller mer detaljerte og strengere krav enn bokføringsloven for de som driver med regnskapsførsel for andre i næring.

Visma Finale Avstemming fyller det åpne rommet mellom selve bokføringen og regnskapsrapporteringen ved at programmet kan foreta avstemming, spesifikasjon og dokumentasjon av balansen samt ivareta andre behov for dokumentasjon av perioderegnskaper, årsregnskaper og ligningsoppgaver.

Visma Finale Avstemming har integrasjoner som gjør at programmet kan bistå med å produsere og fylle ut data i avstemmingsregneark mv:

Integrasjon mot økonomisystemer

Fra og med versjon 26 (des. 2013) er det ikke lengre nødvendig med integrasjon mot økonomisystemer for å foreta avstemminger, men integrasjon mot økonomisystemer er fordelaktig i og med at programmet kan analysere og nyttiggjøre seg informasjon på bilagsnivå, og ikke kun saldo på kontiene.

Programmet har tilgang til de enkelte transaksjoner i de økonomisystemer som programmet tilbyr direkte regnskapsintegrasjon mot.

Integrasjon mot KS Komplett fra Regnskap Norge (tidligere NARF - Norges Autoriserte Regnskapsføreres Forening)

KS Komplett er NARF's kvalitetssikringssystem, som anvendes både av medlemmer i Regnskap Norge og av andre som har behov for kvalitetssikringssystem og/eller avstemmingsverktøy i form av regneark.

Visma Finale Avstemming tilbyr funksjonalitet for direkte utfylling av regnearkene med data som programmet henter ut fra økonomisystemene via funksjonene for integrasjon mot økonomisystemer.

Integrasjon mot kvalitetssikrings- og arbeidsstyringssystemer

Visma Finale Avstemming kan settes opp til å anvende datastrukturen i kvalitetssikrings- og arbeidsstyringsverktøy som f.eks .PowerOffice, Visma Business Byrå, Advisor m.fl. Dermed kan Visma Finale Avstemming fylle ut data som man aksesserer fra arbeidsstyringssystemene. Det er de samme regnearkene man jobber mot både fra Visma Finale Avstemming og kvalitetssikrings- og arbeidsstyringssystemet.