RF-1219 - Felt som kan overstyres, men der feltenes verdi blir beregnet

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skattepapirer > Spesifikasjon av skattepapirer > RF-1219 - Gevinst- og tapskonto >

RF-1219 - Felt som kan overstyres, men der feltenes verdi blir beregnet

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kommunenr og navn

Nr og navn hentes fra driftsmidlene. Hvis kommunenummer ikke er angitt på driftsmiddel i driftsmiddelkartoteket benyttes skattekommune fra klientopplysningene

Post 1 Saldo på gevinst- og tapskonto pr 31.12. i fjor

Henter verdien på post 18 i fjor. Registreres eventuelt direkte i skjemaet.

Post 3 Årets gevinst fra saldogruppe e-h . . .

Hentes fra saldoskjemaene gruppe e-h når salg er registrert i driftsmiddelkartoteket. På forretningsbygg i gruppe h med nedre grense for avskrivning (i forbindelse med innføring av saldoavskrivningen 1.1.84) vil gevinsten som fremkommer i saldoskjemaet korrigeres med nedre grense.

Post 4 Negativ saldo oppstått i 1999 i saldogruppe b

Negativ saldo på gruppe B. Hentes fra saldoskjemaet i gruppe b.  Kan overstyres direkte i skjemaet.

Post 10 Årets tap ved realisasjon av driftsmidler fra saldogruppe e-h

Hentes fra saldoskjemaene gruppe e-h når salg er registrert i driftsmiddelkartoteket. På forretningsbygg i gruppe h med nedre grense for avskrivning (i forbindelse med innføring av saldoavskrivningen 1.1.84) vil tapet som fremkommer i saldoskjemaet korrigeres med nedre grense.

Se også:

RF-1219 - Gevinst- og tapskonto (oversikt)