RF-1084 - Saldoskjema, Manuelt skjema

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skattepapirer > Spesifikasjon av skattepapirer >

RF-1084 - Saldoskjema, Manuelt skjema

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Om skjemaet:

Skjemaet er tilgjengelig som manuelt opprettet skjema og som automatisk skjema. Dersom du anvender RF-1175 Næringsoppgave 1, må du anvende manuelt opprettede skjemaer, se Bruk av RF-1175 Næringsoppgave 1 og manuelle saldoskjemaer.

Kun opplysninger om selskapet, regnskapsfører og underskriftsopplysninger hentes inn direkte (fra firmaopplysninger), andre opplysninger må registreres.

Ingen felter på skjemaet brukes i andre skjemaer.

For manuelle saldoskjemaer blir følgende formelverk anvendt for post 109 overføring til gevinst- og tapskonto og 110 Årets avskrivninger m.v.:

Felt avskrivningssats beregnes automatisk til standard avskrivningssats for gruppen.

Post 109 overføring til gevinst- og tapskonto:

Dersom saldogruppe b vil negativ saldo medføre at post 109 fylles ut med positiv verdi i post 109 tilsvarende negativ verdi i post 108.

For saldogruppe e, f, g, h og i vil post 109 fylles ut med beløpet i post 108 dersom det er registrert salgssum i post 106.

Post 110 Årets avskrivninger:

Dersom det er beløp i post 106 salgssum, vil post 109 automatisk fylles ut med restsaldo i post 108 dersom saldogruppe er E, F, G, H eller I. I de tilfeller det er beløp i post 109, fylles det ikke ut avskrivninger i post 110.

Dersom det er negativt beløp i post 108, og saldogruppen er B, vil dette negative beløpet automatisk fylles ut i post 109.

Post 110 årets avskrivninger m.v. fylles ut med post 108 x avskrivningssats i post 101.

Dersom saldo i post 108 er lavere enn kr 15.000, vil restsaldo bli fylt ut i post 110.

For saldogruppe i med beløp i post 115 (nedskrevet verdi 1.1.84), vil avskrivninger bli begrenset til å ikke bringe saldo under beløpet i post 115.

For saldogruppe i med beløp i post 115 (nedskrevet verdi 1.1.84), vil avskrivninger foretas med restsaldo post 108 + post 109 - post 115 dersom dette utgjør en rest skattemessig nedskrevet verdi lavere enn kr 15.000.

RF-1219 Gevinst- og tapskonto

For manuelle skjemaer blir det ikke overført data til RF-1219 Gevinst- og tapskonto, og beløp i RF-1219 må i slike tilfeller fylles ut manuelt.

RF-1084 Saldoskjema ved bruk av RF-1175 Næringsoppgave 1 og RF-1368 Næringsoppgave 5:

RF-1084 Saldoskjema opprettes som et manuelt skjema.

Man har normalt en regnskapskonto for hvert saldoskjema. Regnskapskontoen må gis en standard konto som gjelder den aktuelle saldogruppen. Saldoskjemaet fylles ut med tilgang, avgang og øvrige endringer. Deretter foretas det bokføring av avskrivninger og andre inntekts- og kostnadsføringer fra saldoskjemaet, slik at utgående saldo på regnskapskontoen stemmer med RF-1084 Saldoskjema post 111 Saldoverdi 31.12., eventuelt korrigert for post 115 Nedre grense for avskrivning (for driftsmidler i gruppe i anskaffet før 1.1.1984).

RF-1084 Saldoskjema ved bruk av RF-1167 Næringsoppgave 2:

RF-1084 Saldoskjema kan ikke opprettes som et manuelt skjema, men må registreres i funksjonen Avslutning - Saldoavskrivning.

Overføring til nytt regnskapsår

Om overføring til nytt regnskapsår, se RF-1084 - Saldoskjema, automatisk opprettet skjema.

Se også:

Hvordan opprette manuelle skjemaer

Bruk av RF-1175 Næringsoppgave 1 og saldoskjemaer