Manuelle og automatiske skjemaer

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skattepapirer > Spesifikasjon av skattepapirer >

Manuelle og automatiske skjemaer

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Skjemaene i Visma Finale Årsoppgjør kan inndeles i 2 typer:

1.  Skjemaer som opprettes automatisk av programmet

2.  Skjemaer som manuelt blir opprettet av brukeren.

Disse 2 kategorier har følgende særtrekk:

AUTOMATISKE SKJEMAER

Skjemaer som opprettes automatisk av programmet

Disse skjemaene blir opprettet på bakgrunn av opplysninger eller tilstander på klienten.

Opprettelsen skjer automatisk, og det finnes ingen måte som brukeren kan hindre opprettelse av et skjema på unntatt å eventuelt reversere den hendelse eller opplysning som framtvinger opprettelse av skjema.

Eksempel:  

RF-1028 Selvangivelse for AS mv blir alltid opprettet dersom selskapstype = Aksjeselskap.

Det opprettes en aksjonær i aksjonærdatabasen. Selskapet er aksjeselskap. Den eneste måten å fjerne et RF-1001-skjema på, er å slette aksjonæren fra aksjonærdatabasen.

På et personlig selskap settes det avkrysning for "Deltakerlignet" i firmaopplysninger. Dette medfører at RF-1215 blir opprettet automatisk. Dersom RF-1215 skal fjernes, må avkryssingen fjernes.

De skjemaene som er opprettet automatisk, er det ikke mulig å slette med Slett-knappen, og slett-knappen har grå farge, slik .

MANUELLE SKJEMAER:

Skjemaer som manuelt blir opprettet av brukeren.

Disse skjemaene opprettes når et tilfeldig skjema er valgt, ved å velge "Opprett nytt skjema.." på navigatoren.

Alternativt kan skjema opprettes ved å velge et tilfeldig RF-skjema, og trykke på knappen Nytt skjema.

Skjemaer som er opprettet manuelt, er det mulig å slette med verktøyknappen Slett skjema.

Ved opprettelse av skjemaer, kommer følgende bilde opp:

Oppgavenavn kan endres og man kan velge ett av de tilgjengelige RF-numrene. RF-skjemaer som ikke vises her, kan ikke opprettes manuelt, selv om de måtte finnes i Visma Finale Årsoppgjør.