Grunnlagsdata Boligselskap

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skattepapirer > Spesifikasjon av skattepapirer >

Grunnlagsdata Boligselskap

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Skjema for boligselskaper hører til grunnlagsdata-skjemaene i MAG-prosjektet (MAG=Modernisering av grunnlagsdata). Skjemaene kan kun sendes inn elektronisk. Skjemaet inneholder seksjoner på side 2, 3 og 4 i Visma Finale Årsoppgjør med hvert eierforhold på en leilighet i løpet av året slik:

Innrapportering på en skattyter (selskap eller person) skjer med følgende nøkkelinformasjon som identifiserer skattyteren (identifikatorer):

Organisasjonsnummeret på det selskapet som rapporterer inn

Fødselsnummeret eller organisasjonsnummeret på skattyteren

Leilighetsnummeret (andelsnummer for borettslag, aksjeboenhetsnummer for boligaksjeselskap)

Det kan kun innberettes en linje pr skattyter for hver leilighet.

I prinsippet kan man innrapportere hvert eierforhold i en egen innsendelse, fordi innberetningen skjer for hvert eierforhold med de identifikatorene som er nevnt foran. I praksis innrapporterer man hele borettslaget/boligaksjeselskapet i en forsendelse.

Første gangs innberetning og endringsoppgave

Første gangs innberetning skjer ved at man sender inn data for alle eierforhold i en samlet oppgave.

Etter at innsendelsen er signert i Altinn eller signert direkte fra Visma Finale Årsoppgjør, vil det komme en kvittering i Altinn.

Denne kvitteringen vil kunne ha flere mulige utfall:

Det er feil av en type eller mengde som gjør at hele forsendelse forkastes. I slike tilfeller regnes forsendelsen som ikke sendt, og man kan sende inn på nytt senere uten å hensynta det som ble sendt i første innsendelse.

Det er feil, men innsendelsen er godkjent. I slike tilfeller må man vurdere om man skal sende inn endringsoppgave eller en ny fullstendig oppgave.

oDersom man ikke skal endre på noen nøkkelinformasjon (identifikatorene, se over), så kan man sende inn en helt ny forsendelse uten å angi at det er en endringsoppgave.

oDersom man legger inn endringer i nøkkelinformasjon, men nøkkelinformasjonen endres kun for ukjente skattytere (skattytere som ikke finnes), så kan man også sende inn en ny, fullstendig oppgave som om oppgaver ikke er sendt tidligere.

oDersom man har endringer i nøkkelinformasjonen, f.eks. fordi man har angitt feil eier, og må foreta en endring, så må man angi at det er en endringsoppgave, slik at man før sendt sletteoppgave på den eieren som utgår og ny oppgave på riktig eier.

Det er merknader, men ikke feil. Dersom man velger å sende inn ny oppgave, gjelder det samme som for innsendelser der det er feil.

Se også om registreringsbildet:

Boligselskaper og boligsameie, funksjonalitet fra og med 2015