RF-1053 Kostnader til FoU-prosjekter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skattepapirer > Spesifikasjon av skattepapirer >

RF-1053 Kostnader til FoU-prosjekter

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Skjemaet opprettes som et manuelt skjema i Visma Finale Årsoppgjør. Manuelle skjemaer opprettes fra navigatorens skillekort Skjema med funksjonen Opprett nytt skjema...

Utfylling av manuelt opprettede skjema RF-1053 Fradrag i skatt for FoU-prosjekt

Skjema skal fylles ut med opplysninger om prosjekter det kreves skattefradrag for. For nærmere opplysninger om krav til utfylling, se rettledningen til skjemaet.

Skjemaet skal fylles ut i ett eller flere eksemplar med opplysninger om hvert prosjekt.

Sum-postene skal kun fylles ut på første eksemplar av skjemaet.

Utfylling av skjemaet foretas ved å registrere data direkte i skjemaet. Beregninger oppdateres fortløpende i et manuelt opprettet skjema.

Dersom et felt inneholder en formel, er det likevel mulig å registrere data i feltet. feltet vil da få en blå farge. for å fjerne en overstyring av data i et felt i skjemaet trykker du på knappen Slett overstyringer.

Om regnskapsføring av skatterefusjon etter Skattefunn-ordningen

Regnskapsføring foretas til kredit med STD 3445 Skattefrie offentlige tilskudd. Dersom tilskuddet krediteres kostnader som en kostnadsreduksjon, anbefales det at det foretas en regnskapsføring debet STD 3440 Skattepliktig offentlige tilskudd og Kredit 3445 Skattefrie offentlige tilskudd i tillegg til at tilskuddet regnskapsførsel som en kostnadsreduksjon.

Størrelse på tilskuddet blir ikke beregnet og regnskapsført automatisk av programmet, slik at regnskapsføring må foretas av brukeren selv.

Overføring til nytt år:

Opplysningene som fylles inn i skjemaet, blir nullstilt ved overføring til nytt år. Dersom skjemaet ikke er aktuelt i neste regnskapsår kan skjemaet slettes etter at overføring til nytt regnskapsår er foretatt.

Se også:

Hvordan opprette manuelle skjemaer