RF-1084 - Saldoskjema, automatisk opprettet skjema

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skattepapirer > Spesifikasjon av skattepapirer >

RF-1084 - Saldoskjema, automatisk opprettet skjema

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Av betydning for skjemaet RF-1084 Saldoskjema, er også hjelpeemnene:

Bruk av RF-1175 Næringsoppgave 1 og manuelle saldoskjemaer

Meny Saldoavskrivninger

Meny Regnskapsmessige avskrivninger

Dersom du bruker RF-1175 Næringsoppgave 1, må dette skjemaet opprettes manuelt. Se hjelpeemnet Bruk av RF-1175 Næringsoppgave 1 og manuelle saldoskjemaer.

Dersom du bruker RF-1167 Næringsoppgave 2, kan skjemaet registreres på 2 forskjellige måter:

1.Saldoskjemaer kan opprettes i menyen Avslutning > Saldoavskrivninger uten at det finnes driftsmidler registrert.
2.Dersom det siste driftsmiddelet på et automatisk opprettet saldoskjema blir slettet, vil saldoskjemaet fortsatt være i behold og vil fortsatt vises i menyen Avslutning > Saldoavskrivninger.
3.Saldoskjemaer som ikke har driftsmidler tilknyttet, vil fortsatt vises i menyen, og alle felter til saldoskjemaet kan redigeres direkte i menyen Avslutning > Saldoavskrivninger uten å gå veien om opprettelse av driftsmidler.

Generelt om funksjonen:

1.Du kan opprette driftsmidler, se Meny Regnskapsmessige avskrivninger og vedlikeholde data til saldoskjemaet i Meny Saldoavskrivninger.
2.Du kan opprette saldoskjemaer i menyen Avslutning > Saldoavskrivninger uten å opprette driftsmidler.
Dersom du bruker Visma Finale driftsmidler, kan driftsmiddeldata overføres til Visma Finale Årsoppgjør, og fungerer da som om driftsmidler er registrert direkte i Visma Finale Driftsmidler, med unntak av at du får alle beregninger overstyrt i Visma Finale Årsoppgjør via denne importen, for å sikre samsvar i data mellom disse 2 programmene.
For å få data utfylt i post 120/121 lineæravskrevne driftsmidler, anvender du verdien Skattemessig lineæravskrivning i feltet for saldoskjema på det enkelte driftsmiddel. Dersom du har driftsmidler som ikke skal inn på et saldoskjema, anvender du saldoskjemafeltets verdi Kun regnskapsmessig avskrivning eller Ingen avskrivning.
3.Du kan også registrere data ved hjelp av manuelt opprettede saldoskjemaer. Da må saldoskjemaene inngående og utgående skattemessige verdier registreres på driftsmiddelkontienes felt for skattemessig verdi i år og skattemessig verdi i fjor. Sum av alle saldoskjemaenes saldo pr 1.1. og 31.12. kan registreres som skattemessig verdi på en enkelt konto eller splittet opp på flere forskjellige konti. Vi anbefaler at punkt 2 anvendes dersom RF-1167 Næringsoppgave 2 anvendes.

Felt som kan registreres direkte i skjemaet:

Alle verdier overføres fra menyen Avslutning > Saldoavskrivninger. Ingen felt kan overstyres.

Spesielle forholdsregler:

Hvordan skal man få opprettet et automatisk skjema:

For registrering av kostpris på et automatisk opprettet saldoskjema, må det registreres et driftsmiddel.

Hvorfor overføres ikke saldo til gevinst- og tapskonto ved salg av driftsmidler i gruppe e, f, g, h og i

For registrering av salg, må det være registrert salg på et registrert driftsmiddel for korrekt funksjonalitet, spesielt mht overføring til RF-1219 Gevinst- og Tapskonto. Dersom overføring til RF-1219 Gevinst- og tapskonto ikke blir foretatt automatisk på driftsmidler i saldogruppe e-i, skyldes dette normalt at det finnes et eller flere driftsmidler tilknyttet saldoskjemaet som fortsatt ikke er solgt.

For å korrigere dette, må enten salg registreres på alle de driftsmidler henført mot saldoskjemaet, saldoen må splittes i flere saldoskjemaer (de øvrige, ikke solgte driftsmidler registreres med et annet saldonummer, og saldo på saldoskjemaet pr 1.1. eventuelt splittes mellom disse saldoskjemaene).

Overføring til nytt år:

Variable opplysninger som fylles inn i skjemaet, blir nullstilt ved overføring til nytt år. Opplysninger om saldogruppe blir overført til neste regnskapsår. Saldoverdi 31.12. foregående regnskapsår overføres til saldoverdi 1.1. i neste regnskapsår.

På automatisk opprettede skjemaer overføres verdien fra menyen Avslutning > Saldoavskrivninger til neste regnskapsår, mens skjemaverdier ikke tas vare på. Neste år vil det automatisk opprettede skjemaet fylles ut på nytt med verdier fra menyen Avslutning > Saldoavskrivninger.

Se også:

Hvordan opprette manuelle skjemaer