RF-1016 Skogskjema

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skattepapirer > Spesifikasjon av skattepapirer >

RF-1016 Skogskjema

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dette skjemaet skal fylles ut for eiere av skogeiendommer for ny skog eller ved endring av skogverdi, jfr rettledningen. Skjemaet opprettes automatisk i ett eksemplar dersom det er krysset av for skogbruk i landbruksmodulen. Dersom det er behov for flere skjemaer, opprettes det manuelle skjemaer til dette.

Om utfylling av automatisk opprettet skjema RF-1016 Skogskjema

Ved utfylling av det automatisk opprettede skjemaet RF-1016 Skogskjema, fylles grunnlagsdata inn i skjemaet. For å oppdatere beregninger i skjemaet, trykker du på verktøyknappen Rekalkulere skjemaer.

Utfylling av manuelt opprettede skjema RF-1016 Skogskjema

Utfylling av skjemaet foretas ved å registrere data direkte i skjemaet. Vær oppmerksom på at mange felter i dette skjemaet inneholder formler som refererer til andre felt i skjemaet. Beregninger oppdateres fortløpende i et manuelt opprettet skjema.

Dersom et felt inneholder en formel, er det likevel mulig å registrere data i feltet. feltet vil da få en blå farge. for å fjerne en overstyring av data i et felt i skjemaet trykker du på knappen Slett overstyringer.

Manuelt opprettede skjemaer: Skogverdier og verdier i annen formue tas med på det automatisk opprettede skjemaet, slik at opplysninger på skjemaets side 2 nederst fylles ut kun på ett av skjemaene.

Om utfylling av skjemaposter:

Prissone:

Posten fylles ut med A, B eller C. Se rettledningen om utfylling.

Kostnadssjablon:

Posten fylles ut med 1, 2 eller 3. Se rettledningen om utfylling.

Korrigering for høye driftskostnader:

Dersom det i henhold til rettledningen skal korrigeres for høye driftskostnader, fylles feltet ut med 2 eller 3 for korrigering av kostnadssjablon. Se rettledningen om utfylling.

Avkastningsverdi pr kvadratmeter:

Fylles ut for prissone og kostnadssjablon med verdier, jfr rettledningen:

Dersom kostnadssjablon er endret pga høyere driftskostnader, anvendes redusert kostnadssjablon iht den kostnadssjablon som er angitt under korrigering for høye driftskostnader.

Se også:

Hvordan opprette manuelle skjemaer