RF-1022 Kontrolloppstilling lønnsinnberetning

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skattepapirer > Spesifikasjon av skattepapirer >

RF-1022 Kontrolloppstilling lønnsinnberetning

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Kontrolloppstilling av lønnsinnberetning fylles ut med regnskapsdata fra konti i kontoplanen. Regnskapskontiene blir automatisk valgt ut fra kontienes standardkontokoder.

Dersom en konto kommer med i kontrolloppstillingen, skyldes dette at den har en standardkontokode som gjør at kontoen skal være med på kontrolloppstillingen. Dersom kontoen feilaktig kommer med, skyldes det at kontoen har fått angitt feilaktig standardkontokode.

Dersom en konto som ikke skal være med i kontrolloppstillingen, skyldes det at kontoen har fått angitt en standardkontokode som ikke er korrekt.

For å få kontoen enten inn eller ut av kontrolloppstillingen, endres kontoens standardkontokode.

Dersom det er ønskelig å ta med flere linjer enn det fremkommer på skjemaet, kan dette gjøres ved å opprette et manuelt eksemplar av skjemaet og registrere de manglende linjene på et manuelt skjemaeksemplar. Linjer registrert på manuelle skjema-eksemplarer, vil bli medtatt i summeringen av det automatiske skjemaet.

Det er mulig å overstyre poster som automatisk kommer med i skjemaet. Vær oppmerksom på at slike overstyringer påvirker det feltet som overstyringen registreres på, og ikke den konto som overstyres. Dette betyr i praksis at dersom det i ettertid blir lagt til eller fjernet konti fra skjemaet pga endringer i standardkontokode eller at en konto får saldo og dermed kommer med i skjemaet. vil dette kunne medføre at en overstyring blir forskjøvet fra en konto til en annen konto. Dette vil kunne skje når en konto sin kalkulerte plassering på skjemaet endres ved at nye konti kommer til eller konti faller ut av skjemautfyllingen. Det anbefales derfor ikke å overstyre verdier på skjemaet, men at man korrigerer kontienes standardkontokoder for å ta ut eller legge til konti i skjemaet.

Om hvordan skjemaet blir utfylt:

Skjemaet blir fylt ut fra konti ut fra lenkingen til standardkontokoder.

Skjemaet post 100 (kontolisten over innberetningspliktige konti) fylles ut fra 4 ulike kontotyper:

Type 1: Kostnadskonti i regnskapet som er innberetningspliktige og arbeidsgiveravgiftspliktige.

Type 2: Kostnadskonti i regnskapet som er innberetningspliktige men ikke arbeidsgiveravgiftspliktige.

Type 3: Avsetningskonti i regnskapet som er innberetningspliktige og arbeidsgiveravgiftspliktige.

Type 4: Avsetningskonti i regnskapet som er innberetningspliktige men ikke arbeidsgiveravgiftspliktige.

Type 5: Konti i regnskapet som ikke er innberetningspliktige, men kun påvirker grunnlaget for arbeidsgiveravgift.

I tillegg til dette, vil beløp fra post 113 fylles ut med negativt fortegn i post 100 kolonne 8 pga feil i skjemaet. Denne feilen er ikke rettet for 2007, og utfyllingen blir som for 2006 også i 2007.

Standardkonti som inngår i kontotype 1  Innberetningspliktige og avgiftspliktige  kostnadskonti:

5000        Lønn, variabel AGA oppg.pl.

5090        Periodisering lønn, var. AGA op

5091        Påløpt, lønn,variabel  AGA oppg

5092        Feriepenger, var. AGA oppg.pl.

5099        Annen lønn, var. AGA oppg.pl.

5100        Lønn, fast  AGA oppg.pl.

5190        Period. lønn, fast AGA oppg.pl.

5191        Påløpt lønn, fast AGA oppg.pl.

5192        Feriepenger, fast AGA oppg.pl.

5199        Annen lønn, fast AGA oppg.pl.

5200        Fri bil AGA oppg.pl.

5210        Fri telefon AGA oppg.pl.

5211        Fri telefon oppgavepl. ikke AGA

5220        Fri avis AGA oppg.pl.

5230        Fri losji og bolig AGA oppg.pl.

5240        Rentefordel AGA oppg.pl.

5250        Forsikringer AGA oppg.pl.

5251        Gruppelivsforsikring AGA oppg.p

5252        Ulykkesforsikring AGA oppg.pl.

5253        Personavbruddsforsikr. AGA oppg

5254        Yrkesskadeforsikring,  AGA oppg

5280        Annen fordel  AGA oppg.pl.

5300        Tantieme

5330        Godtgj. styre, b.f. AGA, innb.p

5331        Styrehonorar  AGA, innb.pl.

5335        Bedr.forsaml.hon.  AGA, innb.pl

For bokføring på konti for naturalytelser, kan konto 5290 anvendes som motkonto.

Standardkonti som inngår i kontotype 2 innberetningspliktige, men ikke arbeidsgiveravgiftspliktige kostnadskonti:

4580        Fremmedytelse innb.pl, ikke AGA

5281        Annen fordel ikke AGA-pliktig

5390        Annen godtgjørelse oppgaveplikt

5421        Pensjoner, oppg.pl. ikke AGA

7100        Bil-godtgjørelse oppgavepliktig

7130        Reisekostnad,  oppgavepliktig

7150        Diettkostnad,  oppgavepliktig

7191        Vertøygodtgjørelse,  oppgavepl.

7195        Arbeidstøygodtgj. oppgavepl.

7200        Provisjonskostnad oppgavepl.

For bokføring på konti for naturalytelser, kan konto 5290 anvendes som motkonto.

Standardkonti som inngår i kontotype 3 innberetningspliktige og arbeidsgiveravgiftspliktige avsetningskonti:

2931        Avsatt lønn AGA, innb.pl..

2940        Feriepenger AGA, innb.pl

2944        Utb. årets feriep. AGA, innb.pl

2945        Utb. feriep. fjorår AGA, innb.p

2981        Avs. styrehonorar AGA, innb.pl

Standardkonti som inngår i kontotype 4 innberetningspliktige men ikke arbeidsgiveravgiftspliktige avsetningskonti

2932        Avsatt lønn oppg.pl., ikke AGA

Standardkonti som inngår i kontotype 5 ikke innberetningspliktige men arbeidsgiveravgiftspliktige.

5800        Refusjon sykepenger

Post 111 Samlet beløp kreditert konto for naturalytelser

5970        Kredit Naturalytelser RF-1022

Post 112 Årets innbetaling av arbeidsgiveravgiftspliktig tilskudd og premier til pensjonsordning

5425        OTP/Pensjoner AGA, ikke oppg.pl

5942        LO/NHO-ordningen (AFP) AGA

Kostnader vedrørende kostnader til pensjonsordning som ikke er innberetningspliktig, for eksempel periodisering av fremtidige pensjonskostnader, kan man anvende STD 5420 Pensjoner periodiseringskonto, som ikke tas med på RF-1022 Lønn og pensjonskostnader.

Overføring til nytt år:

Dette skjemaet vil ved overføring til nytt år bli nullstilt. Dersom det etter overføring til nytt år ikke er aktuelt å bruke manuelle eksemplarer av skjemaet, kan manuelle utgaver av skjemaet slettes fra Visma Finale Årsoppgjør. Verdier som er fylt ut i skjemaet i ett år, er ikke aktuelt å bruke neste år.

Se også:

Hvordan opprette manuelle skjemaer