Rapportegenskaper

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapportgenerator > Rapportoversikt >

Rapportegenskaper

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Rapportoversikt-skillekortet bruker du til å sette opp dine egne rapporter. Rapportoversikt-skillekortet ser slik ut:

I venstre del ser du oversikt over de enkelte rapportene. Dette er omtalt under Skillekortet Rapportoversikt.

I høyre del finner du egenskaper for den merkede rapporten.

Egenskapene på den enkelte rapport er følgende:

Rapportnavn

Her vises navnet som denne rapporten har i rapportoversiktene. Navnet kommer ikke med på rapportutskriftene.

Overskrift

Dette feltet inneholder rapportens overskrift. Dersom ingen overskrift er lagt inn, vil rapportnavnet anvendes som overskrift. I overskriften kan du anvende tekstkoder, som f.eks. @@DP for denne regnskapsperiode osv. Les mer om dette under tekstkoder.

Rapportlinjer (fra linjemal)

I dette feltet angir du hvilke rapportlinjer som skal anvendes på denne rapporten. De rapportlinjene som er tilgjengelig, er rapportlinjene fra skillekortet Rapportlinjemal samt rapporten Offentlig regnskap. Nye rapportlinjemaler lager du på skillekortet Linjemal.

Kolonneoppsett (fra Kolonnesamling)

I dette feltet angir du hvilket kolonneoppsett som denne rapporten skal anvende. Nye kolonneoppsett lager du på skillekortet Kolonneoppsett.

Noter

Kryss av her dersom du ønsker at rapportlinjemalens noter skal være med på denne rapporten.

Drilldown (Spesifikasjon av rapporten på konti eller formelelementer)

Her kan du angi at du ønsker deg en kontospesifisert rapport (offentlig regnskap m.v.) eller om du ønsker rapporter spesifisert på de enkelte formelelementer. Dersom denne avkryssingen ikke er satt, vises rapporten sammendratt.

Minusfortegn

Dersom linjer har unormalt fortegn, kan du angi om negative tall skal vises med parentes eller med et ledende minusfortegn.

Tallstørrelser

Her kan du angi om tallstørrelsene skal være hele kroner, hele tusen eller hele millioner kroner. Vær oppmerksom på at du på kolonneoppsettet også kan angi hvor mange desimaler som hver kolonne skal ha. Du kan dermed ved hjelp av rapportoppsett og kolonneoppsett f.eks. få tall i hele millioner kroner med en desimal.  Tallstørrelsen som angis, får virkning for alle tallkolonner.

Papirretning

Rapportvisningen har mulighet til automatisk identifikasjon av papirretning, og hvis du ikke er fornøyd med det automatiske valget, kan du her enkelt velge ønsket papirretning (stående eller liggende).

Stilsett

Her kan du velge stilsett som ønskes anvendt på rapporten. Det er her muligheter for enten standard stilsett eller stilsettet arbeidsrapport. Stilsett angir formatering av skrifttyper, skriftstørrelse og utseende/innhold i topp- og bunntekst.

Marg

Dette er innstilling av margstørrelsene, som har standardverdier på 15 mm.

Ledetekst bredde

Her angir du bredden som reserveres til ledetekst i rapporten. Tabulatorer til rapporten genereres automatisk ut fra bredde på ledetekst og den samlede arkbredde. Ledetekstbredden er angitt i mm.

Se også:

Skillekortet Rapportoversikt

Redigere rapport