Behov for skjulte kolonner

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapportgenerator > Kolonnesamling >

Behov for skjulte kolonner

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Programmet kan ha behov for flere kolonner enn de kolonnene som vises i rapporten. Disse kolonnene legger man som skjulte kolonner i rapporten.

Et eksempel på dette kan være at man har en rapport som baserer seg på endringer fra en regnskapsperiode til en annen regnskapsperiode. Et eksempel på dette er kontantstrømoppstillingen, som baserer seg på endringer i regnskapstallene.

Når tallene lastes til rapporten, vil det være behov for kolonner som inneholder hittilverdier for perioden umiddelbart forut for rapportperioden. Dette gjelder i alle tilfeller der hittilperioden ikke starter i periode 1, og det gjelder i alle tilfeller i Visma Finale Årsoppgjør og i alle tilfeller der rapportperioden er på 12 måneder.

Man vil få uventede utslag i rapporten, og dette løses på følgende måte:

Man legger inn en skjult kolonne som inneholder hittilverdien umiddelbart forut for rapportperioden.

Eksempel for perioderapporter:

En rapportkolonne inneholder periodeverdier.

Legg inn en skjult kolonne som inneholder hittilverdier med periodereferanse på -1 i forhold til rapportperioden.

Dersom rapportkolonnen har periodereferanse på -2 skal den skjulte kolonnen inneholde periodereferanse på -3 osv.

Eksempel fra Visma Finale Årsoppgjør:

Kolonner i rapporten er Dette år og fjorår.

Legg inn en ekstra kolonne som inneholder tallene for to år tilbake som en skjult kolonne. Dette vil alltid gjelde for kontantstrømoppstillingen.

Se også:

Oversikt over hjelpeemner for rapportgenerator

Skillekortet Kolonnesamling

Beløpskolonne

Formelkolonne