Formelkolonne

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapportgenerator > Kolonnesamling >

Formelkolonne

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Du markerer en kolonne som formelkolonne, og setter opp beløpskolonnen slik:

Formeltype = Prosentkolonne

Denne formeltypen anvendes for å kunne få prosentvisning av en annen kolonne, typisk f.eks. en prosentkolonne for kolonnen like til venstre for denne kolonnen.

Argument til denne formeltypen skal være bokstavreferansen til den kolonne som prosentverdien skal være relatert til, jfr eksempelet som vil vises på skjermen.

Referansen må være kun til en enkelt kolonne.

Formeltypen baserer seg på at du har en linjemal i rapporten som har en eller flere 100%-linjer. Rapporten Offentlig regnskap har f.eks. 100%-linjene Sum driftsinntekter og Sum eiendeler.

Rapporter som skal ha prosentkolonner, må settes opp med 100%-linjer. Dette er linjer som inneholder en tekst-/kodelinje med formatet

<ProsentBeregnesAv Linjetekst>

der teksten Linjetekst er den eksakte teksten på linjen som er 100%-linjen.

Linjen <ProsentBeregnesAv Linjetekst> må ligge foran de linjene der prosenten skal anvendes. En rapport kan inneholde flere linjer av typen <ProsentBeregnesAv Linjetekst>, og fra og med en ny slik linje, vil prosent beregnes av den nye linjen.

Formelresultatene vil bli behandlet som prosent eller nøkkeltall, slik at dersom det er valgt å vise alle tall i hele 1.000 kroner eller hele millioner kroner, vil tallet i kolonnen fortsatt vises som før, uten å bli påvirket av valget.

Formeltype = Endringskolonne

Denne formeltypen anvendes for å vise differanse mellom to tallkolonner, f.eks. til avvik mellom regnskapstall og budsjett, mellom årets verdi og fjorårets verdi osv. Verdien i den sist angitte kolonne trekkes fra verdien i den først angitte kolonnen.

Argument til denne formeltypen skal være bokstavreferansen til de to kolonnene som endringen skal være relatert til, jfr eksempelet som vil vises på skjermen.

Referansen må være kun til eksakt to kolonner, og bokstavreferansen må være atskilt et mellomrom.

Formelresultatene vil bli behandlet som et beløp, slik at dersom det er valgt å vise alle tall i hele 1.000 kroner eller hele millioner kroner, vil tallet i kolonnen vises i hele 1.000 kroner eller hele millioner kroner.

Formeltype = Endringskolonne kun resultatkonti

Denne formeltypen anvendes på samme måte som formeltype for Endringskolonne, men formelen vil kun bli utført på resultatkonti eller på tilleggsvariabler som har angitt at periodeendringer skal beregnes.

Formeltype = Formel med beløpsvisning

Denne formeltypen anvendes for å kunne legge inn en formel med referanse til andre kolonner. Du kan f.eks. legge inn en formel der du tar kolonne A minus kolonne B og kolonne C.

Formatet på referanse til andre kolonner er utropstegn etterfulgt av kolonnereferansen, f.eks. !A for referanse til kolonne A.

Du kan anvende regnearter og konstanter i formelen, men du kan ikke henvise til nøkkeltall eller andre regnskapstall, i og med at kolonnen ikke har informasjon om hvilken regnskapsperiode den tilhører. Du kan bruke pluss ( + ), minus ( - ), multiplikasjon ( * ) divisjon ( / ), konstanter (tall), parenteser og absoluttverdi (ABS).

Eksempel på formel:

!A - (!B + !C)

Denne formelen vil trekke summen av kolonne B og C fra beløpet i kolonne A for alle linjer i rapporten.

Formelresultatene vil bli behandlet som et beløp, slik at dersom det er valgt å vise alle tall i hele 1.000 kroner eller hele millioner kroner, vil tallet i kolonnen vises i hele 1.000 kroner eller hele millioner kroner.

Formeltype = Formel med prosentvisning

Denne formeltypen anvendes for å kunne legge inn en formel med referanse til andre kolonner. Du kan f.eks. legge inn en formel der di tar kolonne A minus kolonne B og kolonne C.

Formatet på referanse til andre kolonner er utropstegn etterfulgt av kolonnereferansen, f.eks. !A for referanse til kolonne A.

Du kan anvende regnearter og konstanter i formelen, men du kan ikke henvise til nøkkeltall eller andre regnskapstall, i og med at kolonnen ikke har informasjon om hvilken regnskapsperiode den tilhører. Du kan bruke pluss ( + ), minus ( - ), multiplikasjon ( * ) divisjon ( / ), konstanter (tall), parenteser og absoluttverdi (ABS).

Eksempel på formel:

(!A - !B) / !B * 100

Denne formelen vil beregne differansen mellom kolonne A og kolonne B, og vise denne differansen i prosent av kolonne B.

Formelresultatene vil bli behandlet som prosent eller nøkkeltall, slik at dersom det er valgt å vise alle tall i hele 1.000 kroner eller hele millioner kroner, vil tallet i kolonnen fortsatt vises som før, uten å bli påvirket av valget.

Formeltype = Summer kolonner

Denne formeltypen anvendes for å vise summen av to eller flere kolonner, f.eks. summering av flere periodetall til en sumkolonne.

Argument til denne formeltypen skal være bokstavreferansen til de to eller flere kolonnene som skal summeres, jfr eksempelet som vil vises på skjermen.

Referansen må være til en eller flere kolonner, og bokstavreferansene må være atskilt med et mellomrom, se eksempel på skjermen når formeltypen er valgt.

Formelresultatene vil bli behandlet som et beløp, slik at dersom det er valgt å vise alle tall i hele 1.000 kroner eller hele millioner kroner, vil tallet i kolonnen vises i hele 1.000 kroner eller hele millioner kroner.

Formeltype = Summer kolonner kun resultatkonti

Formeltypen har samme oppbygning som formeltype Summer kolonner, men formelen vil kun bli utført på resultatkonti eller på tilleggsvariabler som har angitt at periodeendringer skal beregnes.

Formelresultatene vil bli behandlet som et beløp, slik at dersom det er valgt å vise alle tall i hele 1.000 kroner eller hele millioner kroner, vil tallet i kolonnen vises i hele 1.000 kroner eller hele millioner kroner

Se også:

Oversikt over hjelpeemner for rapportgenerator

Skillekortet Kolonnesamling