Innledning

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapportgenerator > Generelt om rapportgenerator >

Innledning

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Rapportgeneratoren hjelper deg til å sette opp dine egne rapporter. Om hva som finnes i de enkelte programversjonene og tilleggsmodulene, finner du i hjelpeemner Lisensinformasjon.

Du finner en oversikt over hjelpeemnene for rapportgeneratoren under Oversikt over hjelpeemner for rapportgenerator.

Rapportgeneratoren løser følgende behov:

Du kan med Visma Finale Rapportering og Visma Finale Årsoppgjør sette opp en rekke rapporter.

Ofte har du behov for å bruke samme rapport med forskjellig kolonneinnhold og eventuelt med gjentakelse av rapporten på forskjellige avdelinger eller andre dimensjoner, eventuelt på samlinger av dimensjoner, f.eks. for divisjoner, landsdeler, produktgrupper etc.

Linjemal / Rapportlinjer:

Dette er selve rapporten, som bekriver linjene i rapporten mht på hvilket innhold de enkelte linjene skal ha. Linjemalen definerer det logiske innholdet, f.eks. at linjen skal gjelde salgsinntekter, varekjøp, kundefordringer, et nøkkeltall osv.

Du definerer linjene uavhengig av om linjene skal presenteres for regnskapstall, budsjett osv, eller hvorvidt kolonnene skal vise hittil i år, periodeverdier, fjorårstall, neste års tall osv.

Kolonnesamlinger:

Kolonnesamlinger definerer innholdet i rapporten, og man lager oppsettet av kolonner med en navngitt samling av ønskede kolonner.

Kolonnene kan inneholde en miks av:

Datatyper, som kan være regnskapstall, budsjett, prognoser osv.

Beløpstyper, som kan være periodetall, hittil i år-tall, fra-til perioder osv.

Dynamiske periodereferanser, som gjør at du kan referere til en periode ut fra en angivelse med pluss eller minus i forhold til aktiv regnskapsperiode.

Dynamiske årsreferanser, som gjør at du sammen med dynamiske periodereferanser kan referere deg frem eller tilbake i forhold til inneværende regnskapsår.

Faste periodereferanser med referanse til regnskapsperioder i et regnskapsår, kombinert med dynamiske årsreferanser i forhold til inneværende regnskapsår.

Dimensjonsbegreper, som gjør at du kan referere til en eller en samling med dimensjoner i en kolonne, slik at du kan trekke ut de valgte data på en gitt dimensjon eller samling av dimensjoner i en kolonne.

Du kan videre lage deg formelkolonner som inneholder utregninger eller summeringer basert på de andre kolonnene som du har i kolonnesamlingen.

Du kan også sette inn prosentkolonner, som gjør at du kan ha en eller flere grunnlagslinjer (100%-linjer) i din rapportlinjemal, slik at de andre rapportlinjene i prosentkolonnen viser den enkelte rapportlinjens andel av grunnlagslinjen, f.eks .en resultatrapport der alle resultatlinjer er definert i prosent av de samlede driftsinntekter mens balanselinjene vises i prosent av totalkapitalen osv.

Variasjoner med samme rapportelementer:

Gjenbruk og vedlikehold av linjemaler:

Du kan lage mange forskjellige rapporter som anvender og gjenbruker samme linjemal, men har forskjellige kolonnesamlinger. Når du vedlikeholder linjemalen, blir endringene dermed foretatt på alle disse rapportene samtidig.

Gjenbruk og vedlikehold av kolonnesamlinger:

Du kan lage mange forskjellige rapporter som anvender og gjenbruker samme kolonnedefinisjon, men har forskjellige linjemaler. Når du vedlikeholder kolonnesamlingen, blir endringene dermed foretatt på alle disse rapportene samtidig.

Gjenbruk og vedlikehold av samme linjemal og kolonnesamling til flere forskjellige rapporter:

Selv rapporter som inneholder samme linjemal og samme kolonnesamling kan bli flere forskjellige rapporter.

Dette kan bli resultatet fordi:

Du kan lage en rapport for selskapet på totalbasis.

Du kan lage en rapport som spesifiserer hver rapportlinje på konti eller på formelelementer som inngår i linjene.

Du kan lage rapporten for en enkelt dimensjon eller alias.

Du kan la en rapport gjenta seg for valgte dimensjonselementer eller valgte alias.

Du kan la en rapport gjenta seg for alle dimensjonselementer eller alias.

Alle disse mulige variasjonene gjør at du med få rapportelementer likevel har mange variasjonsmuligheter, noe som gjør vedlikehold av rapporter enkelt og oversiktlig.

Se også:

Oversikt over hjelpeemner for rapportgenerator

Oversikt over rapportgeneratoren

Praktiske råd og tips

Dimensjoner (avdeling mv)