Redigering av alias

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Landbruk, næringer m.v. > Avdelinger, dimensjoner og alias >

Redigering av alias

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Et alias er en navngitt betegnelse av en enkel eller sammensatt dimensjonsstruktur.

Hvis du f.eks. har flere avdelinger for skogbruk (f.eks. ved at det er en skogbruk-avdeling for hver kommune), kan du lage deg et alias som definerer skogbruk til en samling av avdelinger.

Dette kan være nyttig for f.eks. å kunne skrive ut et regnskap for alle disse avdelingene under ett.

Her er et eksempel der det er 3 skogbruksavdelinger:

Du finner registrering av alias under menypunktet Konto > Redigere dimensjoner  på skillekortet Alias.

Nytt alias, som gir deg følgende bilde:

Her registrerer du alias-betegnelsen:

Navn er betegnelsen på aliaset

Definisjon er oppsettet på et alias

Hvis avdeling 20, 21 og 22 skal samles i et alias du kaller skogbruk, kan du registrere avdelings-ID adskilt med komma, dvs.  20, 21, 22. slik:

Du kan skrive ut offentlig regnskap pr alias, og det kan derfor være fordelaktig også å registrere alias for i dette tilfellet både jordbruk og butikk, slik:

Du angir flere dimensjoner ved å skrive inn dimensjonen med komma i mellom hver dimensjon. Dette er en dimensjon som er dimensjon nr 1 i dimensjonsstrukturen.

Eksempel på 2 dimensjoner:

Dersom du har en dimensjon som er nr 2 i dimensjonstrukturen (f.eks. prosjekt i bildet nedenfor på skillekort nr 2), må du skille dimensjoner med punktum. For å angi dimensjon 2, må du derfor angi punktum foran dimensjons-ID.

For å angi et alias som omfatter prosjekt nr 1000, angis dette med .1000.

Dersom du skal angi alias som skal omfatte prosjekt 1000 innenfor avdeling 10, må dette angis med 10.1000 for å avgrense aliaset til både prosjekt 1000 innenfor avdeling 10.

Hvis aliaset skal angis med avdeling 10 i tillegg til prosjekt 1000, slik at både prosjekt 1000 og avdeling 10 skal inngå, angir du dette med å skille med komma, slik:

10,.1000