Hva kan du bruke avdelinger, dimensjoner og alias til?

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Landbruk, næringer m.v. > Avdelinger, dimensjoner og alias >

Hva kan du bruke avdelinger, dimensjoner og alias til?

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Avdelinger, andre dimensjoner og alias kan benyttes til følgende:

Angi resultat pr avdeling, annen dimensjon eller alias på beregningsenheter

Angi skjerming på avdeling, annen dimensjon eller alias på beregningsenheter

oSkrive ut offentlig regnskap pr avdeling, annen dimensjon eller alias i rapporten Offentlig regnskap

Skrive ut perioderapporter pr avdeling, annen dimensjon eller alias i rapporter på menyen Rapporter > Perioderapporter > [ Rapportnavn ], f.eks. rapporten 2 perioder m/prosent og endring, en rapport som viser offentlig regnskap for i år og i fjor, der resultat vises med prosent av driftsinntekter (resultatregnskapet) eller sum balanse (balanseposter). Dette krever at du har lisens for Visma Finale Analyse.

Skrive ut spesialrapporter pr avdeling, annen dimensjon eller alias i rapporter på menyen Rapporter > Spesialrapporter > [ Rapportnavn ], f.eks. rapporten Saldobalanse   eller Saldobalanse med posteringskolonne og prosent.

Angi koder i noter til offentlig regnskap som inneholder data på avdelingsnivå, f.eks. driftsinntekter pr driftsområde.

Angi definisjon av landbruksnæringer med tilknytning til avdeling, andre dimensjoner eller alias.

Splitte de enkelte kommuner på gjennomsnittsligning av skogbruk opp i egne avdelinger, og foreta gjennomsnittsligning ut fra avdelingsfordelte saldotall. Her kan du for den samlede skogbruksnæringen angi alle kommuner til å inngå.