Beregningsenhet

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Landbruk, næringer m.v. >

Beregningsenhet

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Beregningsenheter angis i menyen Firma > Firmaopplysninger skillekort Beregningsenhet. Skillekortet er KUN tilgjengelig for personlig næringsdrivende.

Ny beregningsenhet brukes for å opprette en ny beregningsenhet

Slett beregningsenhet brukes for å slette en opprettet beregningsenhet

Rekalkuler beregningsenheter brukes for å beregne næringsinntekt på beregningsenhet, og du har kun bruk for denne når overstyringsstatus er endret på beregningsenhetene.

Rediger dimensjoner brukes for å redigere dimensjoner (avdeling, prosjekt osv.).

Hovedenhet

Første beregningsenhet er det som betegnes som hovedenheten ved bruk av programmet. Hovedenheten vil få til ordnet den næringsinntekt og skjermingsgrunnlag som ikke er tilordnet en underenhet. Det betyr også at du ikke kan angi dimensjon på hovedenheten, i og med at denne ved beregninger vil få RESTEN av inntekt, skjermingsgrunnlag osv. som ikke er tilordnet en underenhet.

Hovedenheten kan ikke endres eller slettes. Følgende styrer hovedenhetens egenskaper:

Navn: kommer fra det valget som gjøres i skillekortet Firmaopplysninger i feltet Type næring, men kan endres i Firmaopplysninger på skillekortet Beregningsenheter.

Personinntekt: Beregnes ut fra det valget som gjøres i skillekortet Firmaopplysninger i feltet Type næring. Vær oppmerksom på at personinntekt kun beregnes for personlig næringsdrivende.

Beregnet næringsinntekt: Er den samlede næringsinntekten i selskapet med fradrag for den næringsinntekten som faller på en underenhet. Beløpet samsvarer med beløpet i RF-1175 Næringsoppgae 1 post 0402 kolonne B eller i RF-1052 post 0502 kolonne B.

Underenhet

De øvrige enhetene som opprettes, er underenheter. Underenhetene kan styres særskilt mht:

Navn: Skriv inn betegnelsen.

Personinntekt:  Velg personinntektstype, valgene er

Nei,

Mellomsats fiske

Høy sats

Mellomsats familiebarnehage i eget hjem

Avdeling eller alias for resultatfordeling: Her kan du velge en eller flere avdelinger som automatisk beregner resultatet for denne beregningenheten. Du kan velge flere avdelinger og du kan også velge alias (enkle eller sammensatte dimensjoner som er særskilt navngitt). Les mer om valg av avdeling, andre dimensjoner eller alias.

Avdeling eller alias for kapitalavkastningsgrunnlag: Her kan du velge en eller flere avdelinger som automatisk beregner skjermingen for denne beregningenheten. Du kan velge flere avdelinger og du kan også velge alias (enkle eller sammensatte dimensjoner som er særskilt navngitt).

Beregnet næringsinntekt: Dette er den beregnede næringsinntekt på grunnlag av den avdeling som er valgt i feltet Avdeling eller alias for resultatfordeling, og skal samsvare med beløpet i RF-1175 Næringsoppgae 1 post 0402 kolonne B eller i RF-1052 post 0502 kolonne B.

Overstyrt næringsinntekt: Kryss av for overstyring, og skriv inn næringsinntekten.

Det er nødvendig å benytte overstyrt næringsinntekt hvis ett av følgende gjelder:

Ved bruk av RF-1167 Næringsoppgave 2.

Dersom det ikke er angitt avdeling, alias eller andre dimensjoner i feltet Avdeling eller alias for resultatfordeling.

Under beregningsenhetene velger du avdeling, andre dimensjoner eller alias ved å trykke på en av de markerte knappene:

Se også:

Om valg av avdeling, andre dimensjoner eller alias.