Valg av næringsoppgave ved flere beregningsenheter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Landbruk, næringer m.v. > Beregningsenheter og næringer >

Valg av næringsoppgave ved flere beregningsenheter

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Når man har flere næringer eller beregningsenheter, vil programmets funksjonalitet også avhenge av den næringsoppgaven du har valgt.

RF-1175 Næringsoppgave 1:

Valg av denne næringsoppgaven er det som medfører det høyeste nivået for automatisk beregning.

RF-1167 Næringsoppgave 2 / RF-1052 Egenkapitalavstemming:

På grunn av at skattemessige verdier på en rekke poster ikke kan knyttes direkte til en beregningsenhet, kan man ved bruk av RF-1167 Næringsoppgave 2 heller ikke få fordeling av næringsinntekt automatisert.

Fordeling av næringsinntekt mellom beregningsenheter

Dette medfører at selve næringsinntekt-fordelingen må overstyres ved at beregningsenheter (underenheter) må få angitt verdi i menyen Firma > Firmaopplysninger skillekort Beregningsenheter.

Dette medfører også at skjermingsgrunnlaget kun for enkelte poster lar seg beregne, mens skjermingsgrunnlaget forøvrig må registreres for hver underenhet. Automatikken forestår likevel at skjermingsgrunnlaget blir beregnet på hovedenheten til den samlede verdi på skjermingsgrunnlaget (beregnet som før) med fradrag for skjermingsgrunnlaget på underenhetene.

Landbruksfunksjonene beregner driftsinntekter og driftskostnader på næringene ut fra forutsetningen om at skattemessige og regnskapsmessige avskrivninger samt skattemessige og regnskapsmessige gevinst/tap på salg av driftsmidler samsvarer med de skattemessige verdiene. Dersom næringene har regnskapsmessige forhold som avviker fra de skattemessige, vil det måtte foretas overstyringer av dette inne i landbruksfunksjonene.

Valg av næringsoppgave:

Ved bruk av funksjonene for flere beregningsenheter og for landbruk vil bruk av RF-1175 Næringsoppgave 1 gi en høyere grad av automatiske beregninger, og vi anbefaler at de som kan anvende RF-1175 Næringsoppgave 1, benytter seg av denne næringsoppgaven.