Beregningsenheter og næringer

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Landbruk, næringer m.v. >

Beregningsenheter og næringer

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Skatteetaten har i rettledning til næringsoppgavene presisert at kun en næringsoppgave skal leveres for hvert selskap eller næringsdrivende.

Visma Finale Årsoppgjør har funksjoner for personlige skatteytere med flere næringer. Dette omfatter:

Støtte for næringsdrivende med flere næringer.

Støtte for næringsdrivende innen landbaserte primærnæringer, som omfatter:

Jordbruk / gartneri

Skogbruk

Reindrift

Pelsdyr

Skiferdrift (kun for næringsdrivende i Nord-Troms og Finnmark)

Støtte for næringsdrivende med flere næringer innen landbaserte primærnæringer

Flere landbaserte primærnæringer

En eller flere landbaserte primærnæringer sammen med en eller flere andre næringer

Beregningsenheter og næringer

I Visma Finale Årsoppgjør bruker vi 2 begreper:

beregningsenhet

næring

Disse begrepene vil normalt være sammenfallende, men det kan være ulikheter, som spesielt vil gjøre seg gjeldende innenfor primærnæringer.

Beregningsenhet:

Dette er det begrepet som benyttes i Lignings-ABC for å skille næringer som skal inngå i forskjellige beregningsenheter for personinntekt.

Selskaper

Selskaper (aksjeselskap, deltakerlignet selskap (ANS, DA, KS m.v.) eller andre selskaper) skal alltid beregne personinntekten under ett, og vil således alltid ha kun en beregningsenhet for personinntekt. Dette gjelder selv om selskapet driver flere næringer.

Personlig næringsdrivende

Personlig næringsdrivende (herunder også ektefelleforetak) kan ha en eller flere næringer, og det skal normalt være en beregningsenhet for personinntekt for hver næring.

Samordning av personinntekt for flere næringer:

Lignings-ABC inneholder regler for når flere næringer kan inngå i en beregningsenhet.

Beregningsenhet

Visma Finale Årsoppgjør anvender derfor begrepet beregningsenhet som et samlebegrep som forstås som en næring eller flere næringer som inngår i en enkelt beregningsenhet for personinntekt.

Næring

Begrepet næring benytter vi i funksjonene for landbruk som en betegnelse for en av næringene:

Jordbruk / gartneri

Skogbruk

Reindrift

Pelsdyr

Skiferdrift (kun for næringsdrivende i Nord-Troms og Finnmark)

Begrepet næring brukes også i menyen Firma > Firmaopplysninger skillekort Firmaopplysninger og angir, hvis flere næringer, en presisering av hvilken næringstype hovednæringen faller inn under.