Beregningsenheter: Hovedenhet og underenhet

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Landbruk, næringer m.v. > Beregningsenhet >

Beregningsenheter: Hovedenhet og underenhet

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

For å sikre en korrekt og konsistent fordeling av inntekter og skjermingsgrunnlag, har vi i Visma Finale Årsoppgjør valgt å dele opp beregningenhetene i 2 typer enheter:

1. Hovedenhet

Hovedenheten er den enheten som alltid finnes på en klient, og vil være tilstede dersom man ikke har angitt at man har noen underenheter.

Inntektsfordeling:

Hovedenheten kan også kalles Restenhet ved at tilordning av inntekt til hovedenheten alltid foretas med:

Den samlede skattepliktige inntekten

med fradrag for den del av inntekten som faller på en underenhet.

Hovedenheten kommer alltid på linje nr 1 i RF-1175 post 0402 og på første linje i RF-1052 post 0502 som inneholder resultatfordeling mellom beregningsenhetene.

Ved angivelse av skjermingsgrunnlag, tilordnes hovedenheten, post for post:

Det samlede skjermingsgrunnlaget

med fradrag for den del av skjermingsgrunnlaget som faller på en underenhet.

Ved angivelse av korreksjon av næringsinntekter på personinntektsskjemaet, tilordnes hovedenheten, post for post:

Det samlede grunnlaget for korreksjonsposten

med fradrag for den del av korreksjonsposten som faller på en underenhet.

2. Underenhet(er)

En personlig næringsdrivende kan ha flere beregningsenheter ved personinntektsberegningen, herunder også beregningsenheter som ikke er underlagt reglene for personinntekt.

En underenhet inneholder enten

overstyrte verdier som brukeren har registrert i skjermbildene

beregnede verdier ut fra angitt avdeling, annen dimensjon eller alias på beregningsenheten.

en kombinasjon av beregnede og registrert verdier.

I og med at hovedenheten regnes som det totale beløp med fradrag for underenhetene, kan man således uten risiko overstyre verdier på underenheter, og dermed likevel få en korrekt totalverdi på alle enhetene under ett.