beregningsenheter når man ikke anvender avdelinger eller andre dimensjoner

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Landbruk, næringer m.v. > Beregningsenhet >

beregningsenheter når man ikke anvender avdelinger eller andre dimensjoner

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Det er en viss forskjell i funksjonaliteten dersom man anvender dimensjoner som avdeling m.v. eller om man ikke anvender dimensjoner på klienten.

Dersom man ikke bruker avdeling eller andre dimensjoner, og man har flere beregningsenheter, gjelder følgende mht funksjonalitet:

Næringsinntekten må overstyres på underenheter. Dette gjøres i menyen Firma > Firmaopplysninger på skillekortet Beregningsenheter, Overstyrt næringsinntekt på en underenhet, vil automatisk trekkes fra på hovedenheten.

Skjermingsgrunnlaget må overstyres på underenheter. Dette gjøres i menyen Avslutning > Spes. av ligningsoppg. > Personinntekt på skillekortet Skjermingsgrunnlag. Overstyrt skjermingsgrunnlag på underenheter vil automatisk bli trukket fra på skjermingsgrunnlaget på hovedenheten.

Næringsinntekt og korreksjonsposter på personinntektsskjemaets post 1.1 til 1.22 må overstyres på underenheter. Dette gjøres i menyen Avslutning > Personinntekt på skillekortet næringsinntekt. Overstyrt næringsinntekt og korreksjonsposter på underenheter ved automatisk bli trukket fra på skjermingsgrunnlaget på hovedenheten.

Landbruksfunksjonene er litt forskjellig dersom dimensjoner ikke er i bruk.

oI formler i landbruksfunksjonene hentes hele kontosaldoen på angitte konti, og ikke avdeling o.l.

oDersom det er krysset av for bare en landbruksnæring, vil beregningen skje ut fra forutsetningen om at hele regnskapet gjelder kun denne ene næringen. Dette betyr f.eks. at på jordbruksskillekortet vil post 415 øvrig inntekt jordbruk bli beregnet til samlet inntekt med fradrag for beløpene i post 401-412.

oDersom det er krysset av for mer enn en landbruksnæring, vil beregning av samlede inntekter og samlede driftskostnader ikke foretas automatisk, og brukeren må derfor registrere kontoformler eller registrere beløp i postene  øvrig inntekt og posten driftskostnader m.m.. Dette betyr f.eks. at på jordbruksskillekortet vil post 415 øvrig inntekt jordbruk ikke bli beregnet til samlet inntekt med fradrag for beløpene i post 401-412.