Beregning av personinntekt ved flere beregningsenheter

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Landbruk, næringer m.v. > Personinntekt ved flere beregningsenheter >

Beregning av personinntekt ved flere beregningsenheter

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dersom det er flere beregningsenheter, vil det i skillekortet Næringsinntekt i menyen Avslutning > Personinntekt fremkomme en valgboks for valg av beregningsenhet, og verdier registreres for hver beregningsenhet.

Dette gjelder også for registrering av lønnsfradrag på skillekortet Diverse.

Dermed kan man registrere de nødvendige data for personinntekt på alle beregningsenheter.

Ved beregning av en underenhet, beregnes dataene post for post ut fra angitt avdeling, annen dimensjon eller alias som beregningsenheten er knyttet til. Dette gjelder selv om det ikke er knyttet avdeling osv. til skjermingsgrunnlaget, da det er avdelingsvalget for inntekter og kostnader som gjelder for skillekortet Næringsinntekt.

Ved beregning av hovedenheten, blir denne beregnet til den samlede verdi som skal inngå i en post med fradrag for de verdier som inngår i underenhetene.