Skjermingsgrunnlag med flere beregningsenheter.

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Landbruk, næringer m.v. > Personinntekt ved flere beregningsenheter >

Skjermingsgrunnlag med flere beregningsenheter.

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I funksjonene for personinntekt er det støtte for flere beregningsenheter.

Dersom det er opprettet flere beregningsenheter, vises det en valgboks for valg av beregningsenheter:

(meny Avslutning > Personinntekt)

Den første som vises i listen er hovedenheten.

Ved beregning av personinntekt, hentes verdier til underenheten ut fra bokført verdi på den avdeling eller annen dimensjonsangivelse som er angitt på skjermingen for en underenhet.

Dersom det ikke er angitt dimensjon på underenhet, må skjermingsgrunnlaget registreres som overstyrt verdi.

Hovedenheten vil få beregnet skjerming lik summen av den verdi som tilordnes en post i skjermingsgrunnlaget med fradrag for den verdi som kommer på en underenhet.

Også beregningsenheter som det ikke beregnes personinntekt på, kommer frem i skillekortet for skjerming. Dette gjør at det er mulig å registrere det skjermingsgrunnlaget som kan knyttes til en slik enhet. Denne vil så bli trukket fra på hovedenheten slik at dette grunnlaget ikke fremkommer ved beregning av personinntekt.