Konsernbidrag

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Konsernbidrag

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dette hjelp-kapittelet inneholder en veiledning til registrering av konsernbidrag i Visma Finale Årsoppgjør.

Konsernbidrag registreres alltid ved hjelp av veivisere.

Ved å klikke på Vis veivisere under Relevante emner i navigatoren finner du et emne i veiviser-oversikten for henholdsvis ytet og mottatt konsernbidrag:

For hvert av valgene får du fram en ny liste over veiviser-emne:

Velg type veiviser, og du får fram en liste over aktuelle veivisere som kan startes.

Følgende veivisere finnes for mottatt konsernbidrag

1. Mottatt konsernbidrag netto som en disponering

2. Mottatt konsernbidrag brutto som finansinntekt

3. Mottatt konsernbidrag netto etter EK-metoden mot et datterselskaps aksjeverdi

4. Mottatt konsernbidrag netto mot annen innskutt egenkapital

5. Mottatt konsernbidrag netto mot udekket tap uten å vises som disponering

Følgende veivisere finnes for ytet konsernbidrag

1. Ytet konsernbidrag netto som disponering

2. Ytet konsernbidrag netto etter EK-metoden øker datterselskapets aksjeverdi

3. Ytet konsernbidrag netto som reduksjon av tidligere registrert "Annen innskutt egenkapital"

4. Ytet konsernbidrag netto som reduserer "Annen egenkapital"

I tillegg til å registrere konsernbidraget slik som beskrevet her, vil det også kunne være behov for opplysninger om konsernbidraget i noteopplysninger til regnskapet, bl.a. i note til bevegelser i egenkapitalen og note om mellomværende med konsernselskaper.

Dersom det er ønskelig å registrere konsernbidrag som ikke er bokført som en disponering i tilknytning til resultatregnskapet , se Hvordan opprette en egen regnskapslinje under disponering med ytet konsernbidrag (jfr bestemmelsen i regnskapslovens §6-1 2. ledd som lyder "I tilknytning til resultatregnskapet skal det opplyses om avsetning til fond for vurderingsforskjeller, foreslått utbytte og avgitt konsernbidrag.")

Se også:

Hvordan opprette en egen regnskapslinje under disponering med ytet konsernbidrag

Generelt om veivisere