Opprette egen regnskapslinje under disponering med ytet konsernbidrag

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Konsernbidrag >

Opprette egen regnskapslinje under disponering med ytet konsernbidrag

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dersom det er ønskelig å registrere konsernbidrag som er avgitt, under disponering, er dette beskrevet nedenfor.

Dette kan være ønskelig ut fra bestemmelsen i regnskapslovens §6-1 2. ledd som lyder "I tilknytning til resultatregnskapet skal det opplyses om avsetning til fond for vurderingsforskjeller, foreslått utbytte og avgitt konsernbidrag".

Dette alternativet vil kun være aktuelt for ytet/avgitt konsernbidrag, i og med at det ikke er et særskilt krav om dette for mottatt konsernbidrag.

Følgende framgangsmåte anvendes:

Gå til Rapporter > Redigering av offentlig regnskap.

Bruk verktøyknappen Vis skjulte linjer i grått, slik at alle linjer vises, også de som ikke har saldo.

Gå til linjen "mottatt/ytet konsernbidrag" med linje-ID nr 75, og utføre følgende:

1.Opprette en ny regnskapslinje som vil få linje-ID 75a ved å bruke ikonet Ny linje.
2.Merk linje 75 på nytt, og opprett ytterligere en regnskapslinje som vil få linje-ID 75b ved å bruke ikonet  Ny linje.

Den linjen som vises først (ID 75b), navngis med "Avgitt konsernbidrag" eller "Ytet konsernbidrag".

Den neste linjen (ID 75a) navngis med en tekst som for eksempel

"Herav konsernbidrag ført direkte mot aksjeverdi"

"Herav konsernbidrag ført direkte mot innskutt egenkapital"

"Herav konsernbidrag ført direkte mot annen egenkapital"

"Herav konsernbidrag ført direkte mot udekket tap"

eller lignende.

Bruk verktøyknappen Vis skjulte linjer i grått på nytt, slik at skjulte linjer ikke vises.

Opprett to nye konti med standardkonto STD "0000 Ingen standardkonto", for eksempel konti med kontonummer 8998 og 8999 der den ene kontoen henvises til linjen med ID 75a og den andre med ID 75b.

Opprett en tilleggspostering med Debet 8998 og kredit 8999 med konsernbidrag etter skatt.

Gå til redigering av offentlig regnskap igjen og kontroller at bokførsel er blitt korrekt.

I henhold til regnskapslovens §6-2, 2. ledd gjelder følgende minimumsinformasjon i tilknytning til resultatregnskapet:

"I tilknytning til resultatregnskapet skal det opplyses om avsetning til fond for vurderingsforskjeller, foreslått utbytte og avgitt konsernbidrag."

Dersom det er ønskelig å endre regnskapsoppstillingen til minimumsinformasjonen, og heller gi en fullstendig informasjon i note til regnskapet, kan dette utføres slik:

1.Marker overskriftslinjen "OVERFØRINGER" og gi denne navnet "TILLEGGSOPPLYSNINGER".
2.Marker sumlinjen "SUM OVERFØRINGER" og bruk ikonet  Ikke vis den valgte linjen for å skjule den.
3.Marker linje 78 "Overføringer annen egenkapital" og bruk ikonet  Ikke vis den valgte linjen for å skjule den.
4.Marker linje 75a "Herav konsernbidrag ført direkte mot aksjeverdi" og bruk ikonet  Ikke vis den valgte linjen for å skjule den.
5.Gjenta dette for eventuelle andre disponeringslinjer for å skjule disse.
6.Følgende linjer må ikke skjules:
a.Avgitt / foreslått utbytte
b.Avsetning til fond for vurderingsforskjeller
c.Avgitt konsernbidrag

Se også:

Registrering av konsernbidrag i Visma Finale Årsoppgjør