Aksjonærservice

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

 

Aksjonærservice

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Aksjonærservice inneholder følgende funksjonalitet:

Elektronisk aksjebok i tråd med aksjelovens krav.

Registrering av transaksjoner for aksjonærer er utvidet med registreringsfelt som er nødvendig for aksjebok-funksjonalitet.

Automatisk nummerering av aksjene.

Panthaver-registrering.

 

Aksjenummerering

Aksjene blir nummerert fortløpende, og programmet holder rede på nummer på solgte aksjer, slik at man ved etterfølgende registrering av kjøp enkelt kan finne de ledige aksjenumrene.

Aksjenes nummer blir medtatt i aksjebok og på aksjeeierbevis.

 

Aksjebok utskrift

Aksjeboken kan enkelt skrives ut, og utskriften inneholder de opplysningene som er nødvendig i henhold til aksjelovens krav.

 

Andre utskrifter

Aksjeeierbevis som inneholder alle aksjene som er eid av en aksjonær, inklusive opplysninger om aksjenes nummerering og opplysninger om pantsettelser mv.

Pantehaverbekreftelse som kan sendes panthaver som en bekreftelse på at pantsettelse er registrert.

Bekreftelse på sletting av pantsettelse.

Innkalling til ordinær generalforsamling som er ferdig adressert til aksjonærene.

Innkalling til ekstraordinær generalforsamling som er ferdig adressert til aksjonærene.

Generalforsamling uten møte som er tillatt i selskaper med færre enn 20 aksjonærer jfr aksjelovens § 5-7. Utsendelse av dokumenter for generalforsamling uten møte er ferdig adressert til aksjonærene, og inneholder også stemmeseddel til aksjonærene.

Informasjonsbrev til aksjonærene som er ferdig adressert til aksjonærene.

Aksjonærtransaksjoner som viser en liste over aksjonærtransaksjoner.

Bekreftelse til panthaver som inneholder bekreftelse på en registrert pantsettelse.

Bekreftelse på sletting av pant som inneholder opplysning om at pantsettelse er slettet fra aksjeboken.

 

Utvidelse i data som er mulig å registrere på aksjonærer

Bankkonto-opplysninger.

Notatfelt på aksjonærene.

Daterte merknader på aksjonærene.

 

Utskrifter som vil komme snart i aksjonærservice-modulen, men som ikke er klar til første versjon:

Utbytte-liste (bankliste) for utbetaling til aksjonærene.

Aksjeklassetransaksjoner med liste over aksjeklassens transaksjoner.

E-postfunksjonalitet som vil komme i en senere versjon:

Mulighet for utsendelse av innkallinger, informasjonsbrev etc direkte pr e-post og enkel utvelgelse av papirutskrift til aksjonærer uten registrert e-postadresse.

Mulighet for å sende andre aksjebokrapporter til aksjonærer eller andre pr e-post.