Resultat- eller balansekonti som privatuttakskonti

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Eierregisteret >

Resultat- eller balansekonti som privatuttakskonti

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I menyen Privatuttak og kapitalinnskudd er det et valg for enten resultatkonti eller balansekonti for bruk som egenkapitalkonti (Avkrysset eller ikke avkrysset i feltet ).

Alternativ 1 Resultatkonti som privatuttakskonti

Dette alternativet aktiviseres med avkrysning i feltet .

Dersom dette alternativet velges, arbeider programmet slik med privatuttakskontiene:

Privatuttakskontiene står urørt på kontiene og genererer ikke posteringer, se Posteringer fra eierregisteret.

Privatuttaket fordeles mellom eierne slik som beskrevet under Privatuttak (meny Eiere > Privatuttak og kapitalinnskudd).

Alternativ 2 Balansekonti som privatuttakskonti

Dette alternativet aktiviseres dersom det ikke er avkrysning i feltet .

Dersom dette alternativet velges, arbeider programmet slik med privatuttakskontiene:

Saldo på hver av privatuttakskontiene blir overført til tilhørende resultatkonto som en automatisk tilleggspostering, se Posteringer fra eierregisteret. Denne overføringen skjer for hver enkelt eier.

Privatuttaket fordeles deretter mellom eierne slik som beskrevet under Privatuttak (meny Eiere > Privatuttak og kapitalinnskudd).

Hver eier har sine egne balansekonti for privatuttak.  Privatkontiene må være lenket til STD-konto i 2000-serien.

Dersom resultatkonti ikke benyttes, må det opprettes privatkonti også i resultatregnskapet, som bli registrert som motkonti til privatkontiene. Systemet vil automatisk ut fra denne registreringen av motkonti, foreta overføring for hver eier fra privatkonti i balansen til privatkonti i resultatregnskapet. Skjermbildet for registrering har kolonner for motkonti i resultatregnskapet og disse motkontienes STD-konto. Dersom det mangler en konto i kolonnen Motkonto, skyldes dette at kontoen ikke finnes i kontoplanen. Opprett i tilfelle en konto som har den STD-konto som er angitt i Standardkonto-kolonnen.