Grunnleggende oppbygning av Visma Finale Analyse

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Grafiske analyserapporter >

Grunnleggende oppbygning av Visma Finale Analyse

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Visma Finale Analyse er bygd opp som en rapportsamling med standard analyserapporter og egendefinerte analyserapporter. Rapportsamlingen vises på skillekortet Analyse på programmets navigator, og det er eneste metode for å komme til analyserapportene i programmet.

Hver analyserapport kan inneholde flere analyseobjekter, og kan i tillegg inneholde tekst. Analyserapporter kan inneholde en eller flere tabeller, der ett eller flere analyseobjekter kan plasseres inne i hver rute i tabellen, eventuelt også sammen med tekstinformasjon. Det er ikke nødvendig å plassere analyseobjekter i tabeller, men ved plassering av flere analyseobjekter ved siden av hverandre horisontalt, er det nødvendig å bruke tabeller til dette.

Visma Finale Analyse er bygd opp rundt følgende grunnelementer:

Analyseobjekt

Tallsett

Utseende / Layout

Analyseobjekter kan være av følgende typer:

Tabell

Grafikk

Hvorvidt analyseobjektene skal være en tabell eller grafikk, bestemmes av det utseende (layout) som velges for analyseobjektet. Det er mulig å velge en annen layout på et analyseobjekt, men ikke alle typer layout passer for alle typer analyseobjekter.

Se også:

Oversikt over Visma Finale Analyse

Praktisk bruk av Visma Finale Analyse