Gjeldsposter (Når RF-1167 Næringsoppgave 2 benyttes)

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Overføring fra FINALE Årsoppgjør til FINALE Skatt > Hva blir overført i personlige selskaper >

Gjeldsposter (Når RF-1167 Næringsoppgave 2 benyttes)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
RF-1167 Næringsoppgave 2 Post 9550 Sum kortsiktig gjeld
+RF-1167 Næringsoppgave 2 Post 9500 Sum langsiktig gjeld
-RF-1167 Næringsoppgave 2 Post 2950 Påløpne renter
-RF-1167 Næringsoppgave 2 Post 2800 Avsatt utbytte
-RF-1167 Næringsoppgave 2 Post 2530 Refusjon skatt etter skattelovens § 16-50
-RF-1167 Næringsoppgave 2 Post 2500 Betalbar skatt, ikke utlignet
-RF-1167 Næringsoppgave 2 Post 2120 Utsatt skatt
-RF-1167 Næringsoppgave 2 Post 2100 Pensjonsforpliktelser
-RF-1167 Næringsoppgave 2 Post 2160 ent inntekt
-RF-1167 Næringsoppgave 2 Post 2180 Andre avsetninger for forpliktelser
+Ligningsverdi for konti lenket mot post 2160 og 2180 (registreres med negativ verdi (kredit for å legges til)
-Konto med standardkontokode 2988 Andre avs.forpl. u/formuesfradrag
-Konto med standardkontokode 2999 Annen korts.gj. u/formuesfradrag
-Konto med standardkontokode 2921 Skyldig konsernbidrag
-Regnskapsmessig gjeld på konto med STD 2982 og 2983 Avsetning regnskapsførerhonorar og revisjonshonorar
+Skattemessig verdi på STD 2982 og 2983 Avsetning regnskapsførerhonorar og revisjonshonorar
-RF-1167 Næringsoppgave 2 Post 2220 Gjeld til kredittinstitusjoner
-RF-1167 Næringsoppgave 2 Post 2380 Gjeld til kredittinstitusjoner