Overføring fra RF-1177 Tilleggsskjema primærnæring

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Overføring fra FINALE Årsoppgjør til FINALE Skatt > Hva blir overført i personlige selskaper >

Overføring fra RF-1177 Tilleggsskjema primærnæring

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Dersom det ikke er ektefellefordeling, overføres følgende poster:

Post 437 årets kolonne Post 3.2.15 Jordbruksfradrag  

Post 333 overføres til Post 3.2.16 Reindriftsfradrag  

Post 254 overføres til Post 3.2.17 Skiferfradrag  

Post 316 Formuesverdier knyttet til skogeiendom overføres til selvangivelsens post 4.5.4 Annen formue

Post 209d Underskudd våningshus overføres til post 3.3.11 Underskudd våningshus.

Dersom det er ektefellefordeling foretas følgende overføring:

Innehaver:

Post 440.2 overføres til Post 3.2.15 Jordbruksfradrag

Post 441.2 overføres til Post 3.2.16 Reindriftsfradrag

Post 442.2 overføres til Post 3.2.17 Skiferfradrag

Ektefelle:

Post 440.3 overføres til Post 3.2.15 Jordbruksfradrag overført fra ektefelle

Post 441.3 overføres til Post 3.2.16 Reindriftsfradrag overført fra ektefelle

Post 442.3 overføres til Post 3.2.17 Skiferfradrag overført fra ektefelle

Post 316 Formuesverdier knyttet til skogeiendom overføres til selvangivelsens post 4.5.4 Annen formue fordelt etter angitt formuesandel i menyen Eiere > Skjemainformasjon Skillekort Splittfaktor.

Post 209d Underskudd våningshus overføres til post 3.3.11 Underskudd våningshus fordelt etter angitt andel utgifter i menyen Eiere > Skjemainformasjon Skillekort Splittfaktor.