Aksjonær-transaksjoner

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Aksjonærregisteret > Oppbygning av aksjonærdatabase >

Aksjonær-transaksjoner

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Her registrerer du aksjetransaksjoner for aksjonæren. Dette omfatter kjøp, salg, utbytte og andre utbetalinger til aksjonæren.

Vær oppmerksom på at utbytteutbetalinger finnes i en masseregistreringsfunksjon, slik at utbyttetransaksjoner ikke er nødvendig å registrere for hver enkelt aksjonær.

       Eksempel på registreringsbilde for en aksjonær-transaksjon

 

 

Funksjon

Forklaring

Ny tilgangstransaksjon

Tilgangstransaksjoner holder rede på tilgangen og tilgangsdato og opprinnelig kostpris m.v. Tilgangstransaksjonen holder også rede på denne tilgangens beholdning pr 1.1. og pr 31.12. samt aktuell beholdning. Aktuell beholdning vil være beholdning etter fradrag for transaksjoner med dato etter regnskapsårets utløp, og kan således avvike fra beholdning pr 31.12.

 

Det er tilgangstransaksjonen som holder rede på antall aksjer på aksjonæren.

 

Ved å trykke på verktøyknappen, fremkommer det et valg der man velger blant de ulike transaksjonstyper.

Ny avgangstransaksjon

En avgangstransaksjon registreres ved at brukeren merker en tilgangstransaksjon og trykker på verktøyknappen for registrer avgang. Avgangstransaksjonen er en avgang som påvirker beholdning av aksjer på den tilhørende tilgangstransaksjonen. Brukeren må selv holde rede på FIFO hvis aktuelt.

 

Ved å trykke på verktøyknappen, fremkommer det et valg der man velger blant de ulike transaksjonstyper.

Ny endringstransaksjon

En endringstransaksjon er en transaksjon som endrer aksjekapital eller antall aksjer, men ikke begge deler, er definert som en endringstransaksjon. Dette er f.eks. splitt, spleis, økning eller nedsettelse av pålydende på aksjene m.m.

 

En endringstransaksjon kan også være en transaksjon som medfører utbetaling til aksjonæren, uten at aksjekapitalen påvirkes, for eksempel utbetaling av utbytte.

 

Ved å trykke på verktøyknappen, fremkommer det et valg der man velger blant de ulike transaksjonstyper.

Effektiv registrering av overdragelse av aksjer mellom aksjonærer

Ved registrering av en salgstransaksjon, vil man kunne velge hvilken aksjonær som kjøper aksjer.

 

Følgende registreringsrekkefølge anbefales:
 

1.Opprette aksjonæren som er kjøper hvis aksjonæren ikke allerede finnes i aksjonærdatabasen.
 

2.Gå til selgende aksjonær og registrere en avhendelse (salg, arv, gave o.l.)
 

3.Ved første gangs registrering av salgstransaksjon, er det mulig å registrere kjøpende aksjonær, slik at en parallell kjøpstransaksjon automatisk blir opprettet.

Slett transaksjon

Sletter aktiv transaksjon.


Bla mellom aksjeklasser

Første - Forrige - Neste - Siste aksjonær

Se også:

Oversikt over aksjonærregisterfunksjoner