Import av sluttsedler fra Excel

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Import av data til andre programmer >

Import av sluttsedler fra Excel

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Egendefinert eksport kan enten være fra Excel eller fra en tabulatordelt tekstfil.

 

Funksjonen finnes i menypunktet Investor - Importer sluttsedler.

 

 

 

Her vil hver kolonne i Excel-filen vises. De to øverste linjene i dette bildet viser følgende informasjon:

 

Linje 1: Headingen i Excel-filen. (markert med grønt).

Linje 2: Mapping av kolonne til hva kolonnen skal oppfattes som i Visma Finale Investor. (Markert med gult).

 

Når du velger feltet "Transaksjonstype", vil valg av verdi som angir kjøps- og salgstransaksjon fremkomme:

 

 

Her velges hvilken verdi som ønskes for hver av transaksjonstypene.