Sletting av overflødige kontoer

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kontoplanen > Kontoplanfunksjoner >

Sletting av overflødige kontoer

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Funksjonen for sletting av overflødige kontoer finner du på menyen Konto > Slett overflødige kontoer.

Funksjonen har følgende funksjonalitet:

Noen kontoer vises og er avkrysset for sletting i redigeringsbildet for sletting.
Dette gjelder konti som ikke er av en type som programmet vil kunne foreta automatiske posteringer mot. De kontiene som automatisk er avkrysset, er kun konti som ikke har saldo i noen perioder eller regnskapsår.

Noen kontoer vises i redigeringsbildet for sletting, men er ikke avkrysset for sletting.
Disse kontiene har en standard konto som er av en type som programmet kan foreta automatiske posteringer mot. Disse kontiene KAN slettes, men det anbefales ikke at disse slettes. De kontiene dette gjelder, har ikke saldo i noen perioder eller regnskapsår.

Noen kontoer vises ikke i redigeringsbildet for sletting.
Dette gjelder alle konti som har saldo i en regnskapsperiode eller regnskapsår. Det er ikke mulig å slette disse kontiene. Ved bruk av Slett historikk, vil saldotall kunne slettes til og med et angitt regnskapsår, og dette kan gjøre at flere konti blir tilgjengelig for sletting. Dette kan være konti med saldo så langt tilbake i tid at kontiene ikke har betydning for analyserapporter etc, og dermed trygt kan slettes.

Anbefalt bruk av funksjonen:

Generelt fungerer funksjonen best ved at funksjonen åpnes, ingen innstillinger eller endringer foretas, og man trykker på funksjonsknappen Slett merkede konti. Deretter kan man åpne funksjonen igjen, og se om det er ytterligere konti som ønskes slettet, krysse av for disse og deretter velge funksjonen Slett merkede konti.

Følgende funksjonsknapper er tilgjengelig i redigeringsbildet:

Slett merkede konti som utfører sletting av de kontiene som er merket.

Avbryt som avbryter slettingen. Du kan også avbryte funksjonen ved enten å lukke redigeringsbildet i arbeidsområdet eller gå til et annet menypunkt uten å trykke på verktøyknappen for utførelse av sletting.

Merk alle konti vil merke alle konti, også de konti som kan bli brukt av automatiske posteringer.

Oppheve merking av alle konti fjerner (opphever) merking av alle konti som er merket. Bruk denne funksjonen for å kunne velge enkeltkonti for sletting.  Dersom du har trykket inn denne å angrer, kan du lukke dette redigeringsbildet ved først å gå til en annen funksjon og deretter velge denne funksjonen på nytt.

Vis alle konti vil vise alle konti, også konti som det ikke er mulig å slette med denne funksjonen.

Vis kun konti som kan slettes tilbakestiller visningen til standardvisning, slik at kun konti som kan slettes, blir vist.