Firmaopplysninger

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  »No topics above this level«

Firmaopplysninger

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Firmaopplysninger aktiviseres fra menyen Firma > Firmaopplysninger eller ved å velge firmaopplysninger fra navigatøren.

Firmaopplysninger inneholder blant annet følgende fire skillekort:

Skillekortet Firmaopplysninger

Skillekortet Daglig leder

Skillekortet Andre opplysninger

Skillekortet Posteringer

Felles hjelpetekst for flere programmer

Firmaopplysninger er felles for flere av Visma Finale-programmene. Ikke alle felter i firmaopplysninger er av betydning for alle programmene.

Spesielt om opprettelse av ny klient:

Ved opprettelse av ny klient, vil bildet for firmaopplysninger framkomme før klient blir opprettet, og firmaopplysningene må registreres før klienten opprettes.

Ved opprettelse av ny klient, må følgende forhold spesielt hensyntas:

I skillekortet firmaopplysninger må følgende felter registreres korrekt av hensyn til programmets funksjonalitet:

Klientnummer

Selskapstype

Antall siffer i kontoplanen