RF-1233 Selskapets deltakeroppgave ANS - Automatisk skjema

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skattepapirer > Spesifikasjon av skattepapirer >

RF-1233 Selskapets deltakeroppgave ANS - Automatisk skjema

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Skjemaet kan ikke opprettes manuelt i programmet.

Vær spesielt oppmerksom på følgende:

Automatisk opprettet skjema fra eierregisteret:

Overstyringer av data på RF-1233 vil komme som beregnede verdier på RF-1221 Deltakers deltakeroppgave. Det betyr at all overstyring som gjelder ett av disse skjemaene, må foretas på RF-1233 Selskapet deltakeroppgave.

Deltakeroppgaven blir opprettet dersom det er avkrysset for deltakerlignet i firmaopplysninger, og det opprettes ett skjema for hver eier som er registrert i menyen Eiere > Eieropplysninger. .

Det som er anført nedenfor gjelder for automatisk opprettede skjemaer på KS. Dersom selskapet eller den personlige skatteyteren er deltaker i et KS mv, opprettes dette skjemaet som et manuelt skjema. I slike tilfeller fylles skjemaet ut som et manuelt skjema identisk med det som er mottatt, og med de tilføyelser og rettelser som måtte være nødvendig dersom alle felter ikke er utfylt av selskapet.

Del I Deltakers inntekt / formue

Verdiene kommer fra skillekort Deltaker ANS i menyen Eiere > Skjemainformasjon. Verdiene blir automatisk kalkulert iht eierens eierandel og verdier hentes automatisk inn i skjemaet.

Fordeling av inntekt mellom ektefeller

Denne delen blir direkte beregnet i RF-1221 Deltakers deltakeroppgave, da selskapets deltakeroppgave mangler poster for dette.

Fordeling mellom kommuner

Kommuneopplysninger registreres i menyen Firma > Firmaopplysninger på skillekortet Andre opplysninger. Her kan det krysses av for flere kommuner. Ved å trykke på knappen Kommunefordeling kan man registrere opplysninger om kommunene. Det må krysses av for at denne fordelingen skal fylles ut i RF-1215 Selskapsoppgave og RF-1215 Deltakeroppgave.

Del II Utbetalinger

Verdiene fylles ut direkte fra eierregisterets oversikt over privatuttak i menyen Eiere > Privatuttak, der regnskapsført privatuttak fordeles mellom eiere.

Beregning og utfylling foretas slik utregningen vises på selve skjemaet.

Skatt på overskudd og skattefordel av underskudd beregnes ut fra eierens skatteprosent, som finnes angitt i eierregisteret på eieren. Fra og med 2006 har denne prosentandelen vært 28 generelt og 24,5% i Finnmark og Nord-Troms.

Del III Skjermingsfradrag

Fremført skjerming og korreksjonsposter for skjerming finnes i menyen Eiere > Skjemainformasjon, der verdiene kan registreres eller overstyres.

Skjemautfylling forutsetter at eierandel pr 31.12. avviker fra 0%.

Post 305 Inngangsverdi / skjermingsgrunnlag pr 01.01.

Verdien hentes fra Eieropplysninger i eier-registeret.

Post 310 Kostpris og anskaffelseskost for erverv i løpet av året

Hentes fra kjøpstransaksjoner på eieren i kostprisfeltet.

Post 315 Reduksjon av kostpris mv ved realisasjon i løpet av året

Hentes fra kjøpstransaksjoner på eieren i feltet for avhendet eierandel, kostpris samlet.

Post 317 innskudd pr 01.01., pr 01.04., pr 01.07., pr 01.10. og post 218 Innskudd pr 31.12.

Innskudd pr 1.1. i regnskapsåret hentes fra eierregisteret, innbetalt kapital pr 1.1. på eieren.

Bevegelser i de enkelte kvartalene hentes fra eierens bevegelser på konti for innskutt selskapskapital i året og utbetaling av innbetalt kapital i året. Dette finnes i menyen Eiere > Privatuttak og kapitalinnskudd på skillekortet kapitalinnskudd.

Innskudd pr 01.04. beregnes til innskudd pr 01.01. med tillegg av kapitalinnskudd i første kvartal og med fradrag for uttak av innbetalt kapital i første kvartal.

Innskudd pr 01.07. beregnes til innskudd pr 01.04. med tillegg av kapitalinnskudd i andre kvartal og med fradrag for uttak av innbetalt kapital i andre kvartal.

Innskudd pr 01.10. beregnes til innskudd pr 01.07. med tillegg av kapitalinnskudd i tredje kvartal og med fradrag for uttak av innbetalt kapital i tredje kvartal.

Innskudd pr 31.12. beregnes til innskudd pr 01.10. med tillegg av kapitalinnskudd i fjerde kvartal og med fradrag for uttak av innbetalt kapital i fjerde kvartal.

Innskudd pr 31.12. er ikke samme beløpet som beregnet innskudd i tabellen nedenfor. Beløpet har ingen praktisk betydning, da beløpet ikke anvendes til noe.

Post 350 Skjermingsgrunnlag

Beregnes slik det fremkommer på skjemaet.

Del IV Beregning og ajourhold av skjermingsfradrag

Beregningen forøvrig fremkommer i skjemaet, og fylles kun ut for personlige deltakere.

Fremført skjerming og korreksjonsposter for skjerming finnes i menyen Eiere > Skjemainformasjon, der verdiene kan registreres eller overstyre.

Beregningen forøvrig fremkommer i skjemaet. Beregnet verdi i post 450 for fremføring til senere år holdes rede på av programmet, og vil fremkomme neste år som fremført skjerming fra tidligere år.

Del V Beregning av tillegg i alminnelig inntekt

Beregningen forøvrig fremkommer i skjemaet, og fylles kun ut for personlige deltakere. Beregnet verdi i post 530 for fremføring til senere år holdes rede på av programmet, og vil fremkomme neste år som fremført skjerming fra tidligere år.

Del VI Spesifikasjon av selskapskapital / EK-konto Kolonne I Inngangsverdi

Hele kolonnen tilsvarer kolonnen inngangsverdi i eier-bildet for de tilsvarende postene.

Post 600 Inngangsverdi

Verdien overføres i Visma Finale Årsoppgjør fra post 640 i fjor, og kan forøvrig registreres eller endres i menyen Eiere > Eieropplysninger.

Post 605 Inngangsverdi ved erverv av andel

Verdien kommer fra inngangsverdi registrert på kjøpstransaksjon ved kjøp av eierandel.

Post 610 Inngangsverdi ved realisasjon av andel

Verdien kommer fra registrert inngangsverdi på avgangstransaksjoner på eieren.

Post 615 Innskudd i løpet av året

Eierens kapitalinnskudd i løpet av året blir medtatt her. Verdiene hentes fra eierens kapitalinnskudd på konto med standardkontokode 2011 ( 8911 og 2012 / 8912 slik disse er fordelt mellom eierne i menyen Eiere > Privatuttak og kapitalinnskudd > skillekort kapitalinnskudd. I denne posten tas med negativt privatuttak (ved korrekt bruk av programmet tilsvarer dette arbeidsgodtgjørelse ført mot privatkonto som ikke er tatt ut av selskapet.

Post 630 Tilbakebetalt selskapsinnskudd

Eierens andel av konti med standardkontokode 2013 / 8913 og 2014 / 8914 uttak av innskutt kapital.

Post 636a Uegentlige innskudd / 636 b Skattefordel av underskudd

Her medtas Skatt på overskudd ut over privatuttak (den skatten som ikke er ført til fradrag i post 315 fordi skatten overstiger privatuttaket i post 310. Verdien beregnes likt også for eiere der postene 300 - 330 ikke  er utfylt (ikke personlige eiere, eiere som er selskaper som ikke skal ekstrabeskattes for uttak).

Post 639 Andre korrigeringer av inngangsverdi

Verdien tilsvarer feltet "Andre kapitalendringer" i tilsvarende felt i eierbildet. Verdi til dette feltet beregnes ut fra eierens andel av konto med standardkontokode 2015 / 8915 Andre endringer i innskutt kapital.

Post 640 Inngangsverdi 31.12.

Feltet fylles ut med verdi tilsvarende samme felt i eier-bildet, og tilsvarer inngangsverdi pr 31.12. i året. Verdien vil bli overført til inngangsverdi pr 1.1. ved overføring til nytt år på klienten.

Del VI Spesifikasjon av selskapskapital / EK-konto Kolonne II Innbetalt egenkapital

Post 600 Innbetalt egenkapital

Verdien overføres i Visma Finale Årsoppgjør fra post 640 i fjor, og kan forøvrig registreres eller endres i menyen Eiere > Eieropplysninger.

Post 605 Innbetalt EK ved erverv av andel

Verdien kommer fra registrert innbetalt egenkapital overført fra selger av andelen. Denne blir normalt beregnes på en overdragelsestransaksjon mellom eiere ved kjøp og salg. Denne finnes i menyen Eiere > Prosentandeler og overdragelser på skillekort Transaksjoner.  

Post 610 Innbetalt EK ved realisasjon av andel

Verdien kommer fra registrert innbetalt egenkapital overført til kjøper av andelen. Denne blir normalt beregnes på en overdragelsestransaksjon mellom eire ved kjøp og salg. Denne finnes i menyen Eiere > Prosentandeler og overdragelser > skillekort Transaksjoner.  

Post 615 Innskudd i løpet av året

Eierens kapitalinnskudd i løpet av året blir medtatt her. Verdiene hentes fra eierens kapitalinnskudd på konto med standardkontokode 2011 ( 8911 og 2012 / 8912 slik disse er fordelt mellom eierne i menyen Eiere > Privatuttak og kapitalinnskudd > skillekort kapitalinnskudd.

Post 620 Grunnlag for tilbakebetaling

Dette er en bruddsum som utgjør post 600 + post 605 - post 610 + post 615 + post 618.

Post 630 Tilbakebetalt selskapsinnskudd

Eierens andel av konti med standardkontokode 2013 / 8913 og 2014 / 8914 uttak av innskutt kapital.

Post 636a Uegentlige innskudd / 636 b Skattefordel av underskudd

Her medtas skatt på overskudd ut over privatuttak (den skatten som ikke er ført til fradrag fordi skatten overstiger privatuttaket).

Post 639 Andre korrigeringer av innbetalt egenkapital

Verdien tilsvarer feltet "Andre kapitalendringer" i tilsvarende felt i eierbildet. Verdi til dette feltet beregnes ut fra eierens andel av konto med standardkontokode 2015 / 8915 Andre endringer i innskutt kapital.

Post 640 Innbetalt egenkapital pr 31.12.

Feltet fylles ut med verdi tilsvarende samme felt i eier-bildet, og tilsvarer innbetalt egenkapital pr 31.12. i året. Verdien vil bli overført til innbetalt egenkapital pr 1.1. ved overføring til nytt år på klienten. Dersom denne verdien ikke tilsvarer kontosaldo x andel av konto, vil verdien automatisk bli flagget som overstyrt verdi på eieren.

Del VI Spesifikasjon av selskapskapital / EK-kontoKolonne III Opptjent egenkapital

Kolonnen opptjent EK samsvarer ikke med annen EK i eierbildet. Kolonnen opptjent EK pr 1.1. og pr 31.12. er denne eierens andel av skattemessige verdier i RF-1215 Selskapsoppgave ANS og KS post 189 Skattemessig egenkapital pr 31.12. i fjor og pr 31.12. i år men med fradrag for innbetalt egenkapital. Kolonnen totalt EK er kolonnen annen EK og innbetalt EK, og vil pr 1.1. og pr 31.12 tilsvare eierens andel av skattemessige verdier i selskapet. Dersom selskapet anvender RF-1175 Næringsoppgave 1, skal det normalt alltid være samsvar likevel. Dersom selskapet anvender RF-1167 Næringsoppgave 2, vil midlertidige forskjeller medføre differanser mellom beløpene.

Utfylling av verdier i kolonne III opptjent EK og kolonne IV Total EK har ingen praktisk betydning, da disse verdiene ikke har noen spesifikk anvendelse i skattlegging av eieren.

Post 600 Innbetalt egenkapital pr 1.1.

Registrert verdi i eierinformasjon (ved overføring til nytt år hentes verdien fra 31.12. året før.

Post 605 Opptjent EK ved erverv av andel

Verdien kommer fra registrert opptjent egenkapital overført fra selger av andelen. Denne blir normalt beregnes på en overdragelsestransaksjon mellom eiere ved kjøp og salg. Denne finnes i menyen Eiere > Prosentandeler og overdragelser > skillekort Transaksjoner.  

Post 610 Opptjent EK ved realisasjon av andel

Verdien kommer fra registrert opptjent egenkapital overført til kjøper av andelen. Denne blir normalt beregnes på en overdragelsestransaksjon mellom eiere ved kjøp og salg. Denne finnes i menyen Eiere > Prosentandeler og overdragelser > skillekort Transaksjoner.  

Post 635 Årets skattepliktige utdeling

Tilsvarer verdi i post 310. Verdien fylles ut kun for eiere som skattlegges for slik utdeling. Dersom eieren ikke skattlegges, medtas verdien i post 638 Andre korrigeringer av sk.m. egenkapital.

Post 636a Uegentlige innskudd / 636 b Skattefordel av underskudd

Her føres beløpet fra kolonne II der tillegg i kolonne II fradras i kolonne III og vica versa..

Post 637 Andel av overskudd hentet fra post 102 a.

Beløpet fylles ut med inntekt (+) eller underskudd (-) fra post 102a.

Post 638 Skattefrie inntekter / ikke-fradragsberettigede kostnader

Her fylles eierens andel av skattefrie inntekter og ikke-fradragsberettigede kostnader ut iht eierandel.

Post 639 Andre korrigeringer av sk.m. EK

Verdien i post 640 kolonne III Opptjent egenkapital pr 31.12. beregnes til eierens andel av RF-1215 Selskapsoppgave post 189 med fradrag av innbetalt egenkapital i kolonne II. Post 638 beregnes til endringer i opptjent EK etter de forklaringer gitt i dette avsnitt med tillegg fradrag for de verdiene som er utfylt i andre poster i denne kolonnen.

Post 639 vil dermed bestå av bl.a. følgende poster:

Endringer i RF-1215 Selskapsoppgave post 189 fra i fjor til i år som oppstår på grunn av endringer i midlertidige forskjeller i RF-1217 Forskjeller.

Ved salg av eierandel kan det i visse tilfeller komme opp beløp her fordi post 605 og post 610 kan inneholde regnskapsmessige verdier, og differanse mellom skattemessig og regnskapsmessig egenkapital ved avhendelsen vil komme opp her.

Post 640 EK-konto pr 31.12.

Verdien tilsvarer eierens andel av skattemessige verdier i selskapet i RF-1215 Post 189 Skattemessige verdier med fradrag av beløpet oppført i post 640 i kolonne II Innbetalt egenkapital.. Dette tilsvarer:

RF-1215 Selskapsoppgave post 189 multiplisert med eierandel pr 31.12.

+/- korreksjon for skjevdeling av egenkapital pr 31.12. i året.

Korreksjon for skjevdelt egenkapital pr 31.12. beregnes slik dersom det er angitt skjevdeling av egenkapital i firmaopplysninger:

Eierens andel av selskapets egenkapital ut fra eierandel.

Eierens egenkapitalkonto i selskapet iht eierregisteret.

 

Kolonne IV Total Egenkapital

Denne kolonnen beregnes til sum kolonne II Innbetalt egenkapital + kolonne III Annen egenkapital. Ved en inkurie har ikke kolonnen noen felter i post 618, der det er en post i kolonnen innbetalt egenkapital. Denne posten tas med i post 615 i kolonne IV.

Del VII og del VIII Opplysninger ved realisasjon av andel og opplysning ved erverv av andel

Postene i denne kolonnen fylles ut med opplysninger om realisasjon av eierandeler og opplysning ved erverv av andel.

Ved realisasjon beregnes skattepliktig gevinst / tap for oppføring i post 102 j Gevinst / tap ved realisasjon.

Ved erverv av andel skal anskaffelseskostnadene overføres til post 605, noe som foretas automatisk ut fra registreringene.

Alle realisasjoner av eierandeler registreres i menyen Eiere > Prosentandeler og overdragelser og må registrerer både for:

Stiftelse av selskap (førstegangsregistrering av eierandel ved stiftelse).

Kompanjongopptak (førstegangsregistrering ved opptak av ny eier)

Overdragelse av eierandel mellom kjøper og selger.

Innløsning av eierandel.

Oppløsning av selskap.

Ved kompanjongopptak er skattereglene endret fra og med 2006, og det regnes ikke som realisasjon dersom eierandel endres på grunn av kompanjongopptak i året. dette betyr at man kan få endret eierandel i løpet av året uten at det dermed har skjedd et erverv eller avhendelse dersom endring i eierandel skyldes innløsning eller kompanjongopptak.

Ved registrering av kompanjongopptak og stiftelse er det ikke kostprisfelt som skal registreres, i og med at et eventuelt innskudd behandles etter reglene for kapitalinnskudd og uttak etter reglene for utbetalinger fra selskapet.

Ved overdragelse av eierandeler mellom eiere (kjøp/salg), foretas det en felles registrering av dette. Denne registreringen er felles for kjøper og selger. Ved registrering av overdragelse av eierandel må det foretas beregning og registrering av:

Andel av innbetalt egenkapital som er overført fra selgeren til kjøperen (verdien vil for selger regnes som reduksjon av innbetalt egenkapital og for kjøper en økning av innbetalt egenkapital.  Innbetalt egenkapital kan være negativ på grunn av overgangsreglene pr 1.1.2006. Ved overføring av negativ innbetalt egenkapital skal det registreres og overføres negative verdier.

Andel av annen egenkapital som er overført fra selgeren til kjøperen. Dette er eierens samlede egenkapital som faller på andelen med fradrag for innbetalt egenkapital på det samme.

Inngangsverdi på realisert andel må registreres på selgeren, og må beregnes manuelt. Dette utgjør den andelen av inngangsverdi som faller på solgt andel. Dersom hele andelen er solgt, skal dette beregnes slik at post 640 går i null. Inngangsverdien skal oppdeles i inngangsverdi pr 1.1. og årets endringer i inngangsverdien.

Vederlaget registreres felles for kjøper og selger, og utgjør betaling for andelen.

Del VIII Ajourhold av over-/underpris

Disse postene skal fylles ut for:

Alle deltakere som er selskaper, uavhengig av om de er kommandittist eller komplementar og uavhengig av om selskapet er et ANS, DA, KS osv.

Alle kommandittister uavhengig av om de er personlige deltakere eller selskapsdeltakere.

Verdien pr 01.01. overføres fra foregående år, og kan forøvrig registreres i menyen Eiere > Skjemainformasjon.

Verdiene forøvrig beregnes ut fra beregninger gjort i del Del VII og del VIII på overdragelser av eierandeler.

Del IX Særskilte poster for deltakere som lignes etter sktl. § 8-10

Verdier hentes fra andre skjemaposter dersom RF-1197 Tilleggsopplysninger for slike selskaper eksisterer. Beregningen fremkommer i skjemaet og kan overstyres i skjemaet om ønskelig.

Del X Særskilte poster for kommandittister og stille deltaker

Verdier i skjemaets del X for kommandittister og stille deltakere fylles ut dersom:

a.Selskapet er et kommandittselskap og
b.Deltakeren er ikke angitt som komplementar i menyen Eiere > Skjemainformasjon.

Beregningene foretas slik de er angitt i skjemaet og rettledningen. Utfylling kan endres i menyen Eiere > Skjemainformasjon på den enkelte eieren eller ved å overstyre beregninger direkte i skjemaet.

Se også:

RF-1221 Deltakerens deltakeroppgave ANS mv - Automatisk skjema