RF-1215 Selskapsoppgave DLS - Side 3

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Skattepapirer > Spesifikasjon av skattepapirer > RF-1215 Selskapsoppgave DLS >

RF-1215 Selskapsoppgave DLS - Side 3

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Fordeling av formue ved skjev egenkapital

Denne delen blir kun fylt ut dersom det er krysset av for "Skjev egenkapital" i firmaopplysninger

Kol. I Deltakernes navn

Henter for hver eier iht det som er registrert i menyen Eiere > Eiere.

Kol. II Fødselsnr. / Org.nr.

Henter for hver eier iht det som er registrert i menyen Eiere > Eiere.

Kol. III Selskapets nettoformue fordelt på deltakerne etter eierandel jfr post 206.

Post 206 * eierandel på eier iht eierregisteret i menyen Eiere > Eiere.

Kol.  IV Deltakernes egenkapitalkonto i selskapet

Egenkapital pr eier iht utregning i overskuddsfordelingsskjemaet og iht sammendraget under menyen Eiere > Eiere.

Kol. V Selskapets totale egenkapital fordelt på deltakerne etter eierandel

RF-1167 post 9450 * eierandel iht eierregisteret (menyen Eiere > Eiere).

Hvis RF-1175 Næringsoppgave 1 er aktiv: Hentes fra RF-1175 post 9960 * eierandel iht eierregisteret (menyen Eiere > Eiere).

Kol. VI Andel nettoformue etter korreksjon for skjev egenkapital.

Kol. III + Kol. IV – Kol. V