Beregningsvariabler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Rapportgenerator > Tilleggsvariabler >

Beregningsvariabler

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Beregningsvariabler opprettes med formel. Den registrerte formelen anvendes på en slik måte at dersom man i en rapport ber om data for variabelen på en gitt periode / regnskapsår eller for et gitt tallsett (regnskap/budsjett/datasett) blir variabelen beregnet for dette tallsettet med underliggende verdier hentet fra dette tallsettet, uansett om det gjelder tilleggsvariabler, nøkkeltall eller kontosaldi.

Opprettelse av formel-variabel

Variabel ID

ID er identifikatoren for tilleggsvariabelen, og brukes i rapporter etc der man refererer til denne variabelen.

Variabel navn

Variabel navn er den tekstlige beskrivelse av variabelen som vises i registreringsbildet.

Variabel type

Type variabel kan kun settes ved opprettelse, og kan ikke senere endres. Dersom variabeltype skal endres, må variabelen først slettes og deretter opprettes på nytt med samme navn.

Beregn periodeverdier

Avkryssing for Beregn periodeverdier medfører at variabelen behandles på samme måte som resultat-tall i regnskapsoppstillingen ved at periodeverdier beregnes og vises som differanse mellom denne periode og forrige periode i periodekolonner. Dersom avkryssing ikke er satt, vil også periodekolonner vise akkumulert hittilverdi for variabelen.

Antall desimaler

Antall desimaler angir hvordan du kan registrere data for denne tilleggsvariabelen. Dette får ikke betydning for visning av variabelen, i og med at rapportkolonner har egne innstillinger for antall desimaler.

Faktor beregning av dimensjon

Dette feltet benyttes for aggregering av dimensjonstall på totalnivå, for å sikre korrekt beregning av aggregerte tall.

 

       Vis detaljer om faktor på dimensjonsnivå

Formel

Formel registreres i formel-feltet, og kan referere seg til kontodata, nøkkeltall og andre tilleggsvariabler.

Om hvordan formler skrives, se Formler for linjemaler.

Formler kan referere til andre tilleggsvariabler, og programmet bygger selv opp beregningshierarkiet, slik at du ikke trenger å hensynta dette mht plassering og opprettelsesrekkefølge på variabler.

Beregningsvariabler kan registreres med en felles formel som vil gjelde for alle dimensjoner (avdelinger mv) og for alle datatyper (Regnskap, budsjett, egne datasett osv).

Beregningsvariabler registreres med formler på samme måte og med samme metode som for formler i rapportlinjer.