Definisjon av formler som er brukt

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Landbruk, næringer m.v. > Landbruk-skjermbildet >

Definisjon av formler som er brukt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Ved beregninger av samlede inntekter, kostnader m.v. benyttes det formler i forhold til standardkontokodene i programmet. Dersom det er angitt avdeling, alias eller andre dimensjoner, anvendes disse også ved beregningen.

Følgende formler anvendes:

Samlede driftsinntekter til post 415, post 316 og post 326:

Samlede inntekter fra standardkontokode 3000 til standardkontokode 3999

med fradrag for skattefrie inntekter på standardkontokode 3445 Tilskudd skattefritt og 3940 skattefrie inntekter.

Samlede driftskostnader til post 417, post 318 og post 328:

Samlede kostnader fra standardkontokode 4000 til standardkontokode 7999

med fradrag for ikke fradragsberettigede kostnader på standardkontokode

oStandardkontokode 4199 Beh.endr. reinsdyr og pelsdyr

oStandardkontokode 6726 Hon. jurid. bist., ikke fr.ber.

oStandardkontokode 7360 Representasjon, ikke fradr.ber.

oStandardkontokode 7395 Annen salgskostnad, ikke fr.ber

oStandardkontokode 7410 Kontingent, ikke fradragsber.

oStandardkontokode 7430 Gave, ikke fradragsberettiget

oStandardkontokode 7730 Kostnad ved egne aksjer

oStandardkontokode 7799 Annen kostnad, ikke fradragsber

oStandardkontokode 7825 Innk. tidl. nedskr. ford. sk.f.

oStandardkontokode 7835 Tap på fordr., ikke fradragsb.

Driftsresultat til post 250

Samlede driftsinntekter som spesifisert over med fradrag for samlede driftskostnader som spesifisert over.

Kapitalinntekter i post 420

Standardkontokode 8000 Innt. på invest. i datterselsk.

Standardkontokode 8007 Gev/tap v/real. aksjer i datter

Standardkontokode 8008 Gev/tap v/real. andel i datter

Standardkontokode 8017 Gev/tap v/real. aksjer konsern

Standardkontokode 8018 Gev/tap v/real. andeler konsern

Standardkontokode 8020 Innt. på invest. i tilkn. selsk

Standardkontokode 8027 Gev/tap v/real. aksjer tilkn.s.

Standardkontokode 8028 Gev/tap v/real. andel. tilkn.s.

Standardkontokode 8060 Valutagevinst kunder (agio)

Standardkontokode 8061 Annen valutagevinst (agio)

Standardkontokode 8070 Annen finansinntekt

Standardkontokode 8077 Gevinst v/real. andre aksjer

Standardkontokode 8078 Gevinst v/real. andre andeler

Standardkontokode 8091 Mottatt konsernbidrag (finans)

Standardkontokode 8285 Innt.f. pos. Gev.&Tapskto (No1)

Kapitalkostnader i post 421

Standardkontokode 8160 Valutatap kunder (disagio)

Standardkontokode 8161 Annet valutatap (disagio)

Standardkontokode 8170 Annen finanskostnad

Standardkontokode 8175 Andel undersk. delt.lign. selsk

Standardkontokode 8177 Tap v/real. av aksjer

Standardkontokode 8178 Tap v/real. av andeler