Konto > Vis egendefinerte kolonner

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Kontoplanen > Kontoplanfunksjoner >

Konto > Vis egendefinerte kolonner

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

På kontomenyen er det tilgjengelig en funksjon for Vis egendefinerte kolonner:

Denne menyen gir deg muligheter for:

å vise kontoplanen i med det kolonneoppsettet som du selv ønsker

å eksportere eller skrive ut kontoplanen slik den vises på skjermen.

Funksjoner tilgjengelig:

Ny kolonne (opprettes til høyre for siste eksisterende kolonne)

Slette aktiv kolonne

Snu rekkefølgen på kolonnene

Lagre kolonneoppsettet (Kolonneoppsettet kan lagres på klientnivå eller felles for alle klienter)

Slette kolonneoppsett (klientoppsett eller felles oppsett)

Her velger du hvilket kolonneoppsett som du ønsker å benytte.

Her angir du (a) overskrift for kolonnen og (b) kolonnens definisjon (se nedenfor). Overskrift er ikke nødvendig, og dersom overskrift ikke er angitt, vises kolonnens definisjon som overskrift.

Skriv ut skjermbildet

Eksportere data i en rekke standardiserte formater, se også: Eksport, Eksporter-knappen

Se også:

Rediger avsluttede perioder

Kolonneoppsettet har 3 atskilte nivåer:

Klientnivå (egendefinert oppsett som vises på klienten)

Felles nivå (egendefinert oppsett som vises for alle klienter)

Standard nivå (kolonneoppsett definert i programmet)

Dersom du har et egendefinert oppsett på klienten med samme navn som et oppsett i de 2 andre nivåene, vises kun egendefinert oppsett på klienten.

Dersom du har et egendefinert oppsett på felles nivå med samme navn som et standardoppsett, vises kun oppsettet på felles nivå, og standardoppsettet vil være skjult for alle klienter.

Du kan lage egne oppsett, og for oppsettene kan det angis følgende parametere som identifiserer hvilke data dette gjelder:

R = Råbalanse

U = Utgående balanse

H = Hittil i år

B = Budsjett (Visma Finale Rapportering)

P = Periode

-1 = 1 periode tilbake, -2 er 2 perioder tilbake osv.

+1 = 1 periode fram i tid, +2 er 2 perioder fram i tid (normalt bare aktuelt for budsjett-tall i Visma Finale Rapportering for framtidige perioder)

*-1 = samme periode 1 år tilbake, *-2 er samme periode 2 år tilbake osv.

*+1 = samme periode om ett år, *+2 er samme periode om 2 år (normalt bare aktuelt for budsjett-tall i Visma Finale Rapportering for framtidige år)

1 = Periode 1 i regnskapsåret,  2 = Periode 2 i regnskapsåret osv. (Visma Finale Rapportering)

1:2 = Fra og med periode 1 til og med periode 2 osv. (Visma Finale Rapportering)

Disse betegnelsene kan angis i logiske kombinasjoner som sammen identifiserer regnskapsår og regnskapsperioder.

Kombinasjoner aktuelle for Visma Finale Årsoppgjør:

H = P = UH = UP = Dette året utgående balanse

H *-1 = P-1 = UH *-1 = UP-1 = Forrige år utgående balanse

H *-2 = P-2 = UH *-2 = UP-2 = 2 år tilbake utgående balanse

osv.

RH = RP = Råbalanse i år

RH *-1 = RP-1 = Råbalanse i fjor

RH *-2 = RP-1 = Råbalanse 2 år tilbake

osv.

Kombinasjoner aktuelle for Visma Finale Rapportering og Visma Finale Konsolidering:

H = Hittil i år dette året

H-1 = Hittil i år foregående periode (Periode bestemmes av periodelengde)

H-2 = Hittil i år 2 perioder tilbake (Perioden bestemmes av angitt periodelengde)

osv

H *-1 = Hittil i år i foregående regnskapsår

H *-2 = Hittil i år for 2 år tilbake

osv

H-1 *-1 = Hittil i fjor pr foregående periode  (Perioden bestemmes av angitt periodelengde)

H-1 *-2 = Hittil for 2 år tilbake pr foregående periode  (Perioden bestemmes av angitt periodelengde)

H-2 *-1 = Hittil i fjor pr 2 perioder tilbake (Perioden bestemmes av angitt periodelengde)

H-2 *-2 = Hittil for 2 år tilbake pr 2 perioder tilbake (Perioden bestemmes av angitt periodelengde)

osv

U1:1 = Utgående balanse for periode 1 til periode 1 i år (fungerer kun med periodelengde lik 1)

U12:12 = Samme for periode lik 12

U1:1 *-1 = Samme for i fjor

B1:1 = Samme for budsjett-tall

osv

U1:2 = Utgående balanse for periode 1 til periode 2 i år (fungerer kun med periodelengde lik 1 eller 2)

U11:12 = samme for periode 11 til periode 12.

osv

U1:3 = Utgående balanse for periode 1 til periode 3 i år (fungerer kun med periodelengde lik 1 eller 3)

U10:12 = Samme for periode 10 til periode 12.

osv.

U1:4 = Utgående balanse for periode 1 til periode 4 i år (fungerer kun med periodelengde lik 1, 2 eller 4)

osv

U1:6 = Utgående balanse for periode 1 til periode 6 i år (fungerer kun med periodelengde lik 1, 2, 3 eller 6)

osv.

U1:12 = Utgående balanse for hele året

U1:12 *-1 Utgående balanse for hele fjoråret

osv

UH = Hittil i år dette året

RH = Hittil i år råbalanse

BH = Budsjett hittil i år

BH+1 = Budsjett hittil i år for neste periode.

BH *+1 = Budsjett hittil i år ett år fram i tid.

BH+1 *+1 = Budsjett hittil i år for neste periode ett år fram i tid.

osv.

Se også:

Flytte data fra Rapportering-klient til annen klient, til budsjett eller til Årsoppgjør-klient

Oversikt over kontoplan-funksjoner