Regneuttrykk i formler

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Formelspråk, tekstkoder og nøkkeltall > Formler i programmet >

Regneuttrykk i formler

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Her er en oversikt over ulike regneuttrykk som er tillatt anvendt i formeluttrykk i programmet:

Regneuttrykk

Forklaring

+ - * /

De 4 regneartene anvender

+ (pluss) for addisjon

- (minus) for substraksjon

* (stjerne) for multiplikasjon

/ (skråstrek) for divisjon

På samme måte som i regneark har multiplikasjon og divisjon rang foran addisjon og substraksjon. Dette betyr f.eks. at uttrykket 4 + 5 * 6 blir beregnet til 4 + (5 * 6) = 4 + 30 = 34.

En brøk med 0 i nevneren returnerer tallet 0.

( )

Uttrykk omgitt av av en parentes blir regnet ut først før resultatet av uttrykket anvendes .

ABS(tall)

ABS returnerer absoluttverdien av uttrykket. Eksempel ABS(-5) = 5

TRUNC(tall)

TRUNC fjerner desimaler fra et tall uten å avrunde. Eksempel: TRUNC(4,8) = 4.

ROUND(tall)

Avrunding til nærmeste heltall. Eksempel: ROUND(4,8) = TRUNC(4,8 + 0,5) = TRUNC(5,3) = 5.

POW10(tall)

POW10 gir tallet 10 opphøyet i tallet som potens. POW10(6) = 10^6 = 1.000.000.

Anvendelse er f.eks. at man ønsker å angi en tilleggsvariabel som forteller hvilken avrunding et tall skal ha. Da kan man legge inn en tilleggsvariabel, f.eks. AVR som er en formel som enten er 1, 3 eller 6. Formelen @_OMS/POW10(@AVR) vil gjøre jobben for nøkkeltallet @_OMS, som vil bli vist i hele 1.000 hvis AVR = 3 og hele millioner hvis AVR = 6.

SQRT(tall)

Kvadratroten av et tall.

SQR(tall)

Kvadratet av et tall, dvs. tallet multiplisert med seg selv. Eksempel: SQR(4) = 16.

tall1^tall2

Tall 1 opphøyet i tall 2. F.eks. 10^3 = 10 * 10 * 10 = 1000.

AARET

AARET er et tall som returnerer en desimal som anvendes til å grosse opp et resultat-tall for en del av et regnskapsår til et helt regnskapsår. Hver måned teller som 1/12-del og hver dag av en delt måned regnes som 1/30-del.

Hvis regnskapsperioden er på 6 måneder, vil AARET returnere tallet 2. Hvis regnskapsperioden er et helt regnskapsår, vil AARET returnere tallet 1.

Hvis stiftelsesdato er 1. oktober i regnskapsåret, vil AARET returnere tallet 4. Dette medfører f.eks. at omsetning i de 3 månedene etter stiftelsesdatoen i en formel med omsetning uttrykt med

@_OMS  * AARET

DAGER

DAGER returnerer antall dager i en regnskapsperiode. En hel måned teller som 30 dager.

Dersom stiftelsesdato er angitt i Firmaopplysninger, vil dager telle disse antall dager. Forøvrig vil DAGER returnere tallet 360 for Visma Finale Årsoppgjør eller antall dager i regnskapsperioden for Visma Finale Rapportering.

MVA

Uttrykket returnerer MVA-satsen for regnskapsåret (høy sats, for 2010 er den 25%).

Eksempel:

-KTO3000 * (100+MVA)/100

Uttrykket gir brutto omsetning for KTO3000.

Med MVA-sats på 25% og saldo på konto 3000 er -100.000 vil returverdi fra formelen i eksempelet være 125.000.

MVAMAT

Uttrykket returnerer mellomsats for MVA for regnskapsåret (mellomsats for 2010 er 14%)

Eksempel:

-KTO3010 * (100+MVAMAT)/100

Uttrykket gir brutto omsetning for KTO3010.

Med MVA-sats på 14% og saldo på konto 3010 er -100.000 vil returverdi fra formelen i eksempelet være 114.000.

MVATRSP

Uttrykket returnerer lav sats for MVA for regnskapsåret (lav sats for 2010 er 8%).

Eksempel:

-KTO3020 * (100+MVATRSP)/100

Uttrykket gir brutto omsetning for KTO3020.

Med MVA-sats på 8% og saldo på konto 3020 er -100.000 vil returverdi fra formelen i eksempelet være 108.000.

HVIS(betingelse)(sann)(usann)

HVIS i en formel kan kun beregnes med talluttrykk, til forskjell fra IF-formelen i tekstkoder. Formatet er slik:

HVIS(uttrykk1 operator uttrykk2)(Formel1)(Formel2)

Eksempel:

HVIS(STD1500 > STD1500,IB)(STD1500)(STD1500,IB)

Formelen returnerer det høyeste tallet av kundefordringer på avslutningsdato og kundefordringer ved årets begynnelse.

       Forklaring til syntaksen

Se også:

Generelt om formler

Formelreferanser til data i programmet

Hjelpekonstanter for formler