Innlesing av saldotall med dimensjoner

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Dimensjoner i kontoplanen >

Innlesing av saldotall med dimensjoner

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Innlesing av saldotall med dimensjoner stiller følgende krav til saldofilen:

Saldofilen må eksporteres fra et program som støtter eksport av saldobalanse med dimensjonsangivelse.

Saldofilen må ha saldo lest ut med saldo pr dimensjon pr konto.

Dersom det er mer enn en dimensjon som skal leses ut, må saldofilen ha saldo pr konto pr dimensjon 1 pr dimensjon 2 osv.

Visma Finale Rapportering har muligheter til å lese inn saldofil med dimensjoner for 12 inntil samtidige perioder i samme år dersom saldofilen inneholder flerperiodiske data.

Visma Finale Rapportering kan lese saldofiler med følgende formater og samtidig med dimensjoner:

DI-Regnskap Periodiert med avdeling

Rubicon Rapport med 12 perioder og prosjekt/avdeling

SIM Budsjett 12 perioder

Standard Semikolonseparert m/header (ANSI)

Standard Semikolonseparert m/header (DOS)

DI-Regnskap, Rubicon og SIM Budsjett er faste formater. Se nedenfor om formatet for disse innlesingene.

Regnskapsintegrasjon:

Ved regnskapsintegrasjon med de systemer det er støtte for, vil dimensjons-saldoer også bli lest inn.

Standard Semikolonseparert m/header og Standard Semikolonseparert m/header(DOS) har følgende funksjonalitet:

Linje nr 1 i filen (header) beskriver formatet i etterfølgende linjer.

Feltene i både header-linjen og saldolinjen må være atskilt med semikolon.

Semikolon må ikke forekomme i andre sammenhenger i filen enn som feltskilletegn

Feltangivelsen i header-linjen:

Se Standard innlesing m/header.

Funksjonalitet ved innlesing av enkeltperioder (regnskapsdata eller budsjett-data):

Innlesing av saldotall for en enkelt regnskapsperiode fra fil med periodedata:

Dersom man velger funksjon for innlesing av en enkelt periode (saldo hittil i år eller hittil i fjor), vil programmet, dersom saldotall er angitt med IB og periodetall, lese inn saldo for nåperioden. Dersom man er i periode 6, vil f.eks. innlesing bli foretatt ut fra formelen IB + P1 + P2 + .... + P6.

Innlesing av inneværende periode eller samme periode i fjor for saldofil med kun en periode:

Dersom innlesingen foretas der saldotallet er angitt i feltet Saldo, vil innlesingen hente verdien fra feltet Saldo til enten hittil i år eller hittil i fjor, alt etter hva som velges.

Innlesing av budsjett-tall:

Funksjonaliteten er den samme ved innlesing av budsjett-tallene for enkeltperioder.

Funksjonalitet ved innlesing av saldotall for 12 perioder:

Innlesing av flere perioder kun til og med inneværende periode:

For innlesing av flere perioder samtidig, vil innlesing bli foretatt for alle perioder, dersom innlesing velges for fjorårstall eller tidligere år. Ved innlesing i inneværende regnskapsår, vil kun saldotall til og med inneværende periode bli foretatt.

Periodelengde større enn 1, hva da?

Dersom periodelengde er større enn 1, er likevel P-feltene ovenfor å betrakte som månedsfelter.

2-måneders periodelengde: Første regnskapsperiode (Måned nr 2) blir fortsatt IB + P1 + P2.

Kvartal: Første regnskapsperiode (Måned nr 3) blir fortsatt IB + P1 + P2 + P3.

Tertial: Første regnskapsperiode (Måned nr 4) blir fortsatt IB + P1 + P2 + P3 + P4.

Halvår: Første regnskapsperiode (Måned nr 6) blir fortsatt IB + P1 + P2 + P3 + P4 + P5 + P6.

Innlesing på tidligere regnskapsår

Innlesing av saldotall med periodedata kan foretas for inneværende år og inntil 5 år tilbake i tid:

Dersom saldofilen inneholder 12 perioder, kan innlesing foretas for inneværende regnskapsår og de 5 tidligere regnskapsårene. Dersom saldotallene inneholder kun verdier for inneværende periode (feltet Saldo), støttes bare innlesing i inneværende periode og samme periode i fjor.

Innlesing av budsjett:

Innlesing blir foretatt for alle årets 12 perioder, også framtidige perioder. Det er støtte for innlesing av inntil 5 år tilbake i tid og inntil 5 år fram i tid, samt inneværende år.

Recordbeskrivelser

Recordbeskrivelser for faste innlesinger som støtter dimensjoner er angitt nedenfor for hvert regnskapssystem.

DI-Regnskap 12 perioder, menyvalg 7-7-23 i DI-Regnskap

RECORD=KontoNr;Kontonavn;IB;P1;P2;P3;P4;P5;P6;P7;P8;P9;P10;P11;P12;*

(Feltet * angir at det kan være flere kolonner, og at disse i tilfelle blir ignorert.

Rubicon Rapport med 12 perioder og prosjekt/avdeling

FILTYPE=ASCII

TEGNSETT=DOS

SEPARATOR=;

DESIMALSKILLER=.

TUSENSKILLER=

RECORD=KontoNr;KontoNavn;Dimnr1;Dimnavn1;Dimnr2;Dimnavn2;IB;P1;P2;P3;P4;P5;P6;P7;P8;P9;P10;P11;P12;

Sim Budsjett 12 perioder

Sim Budsjett eksporterer en header-linje som kan leses inn i Visma Finale Rapportering.

Hva leses inn i Visma Finale Årsoppgjør?

Disse innlesingsformatene kan leses inn i Visma Finale Årsoppgjør også.

Visma Finale Årsoppgjør har kun innlesing av en enkelt regnskapsperiode, i år eller i fjor.

Ved innlesing til Visma Finale Årsoppgjør, vil innlesingen bli oppfattet som periode 12, jfr formelforklaringene ovenfor.

Se også:

Oversikt over dimensjoner i kontoplanen.