Bankavstemming og kassekredittavstemming

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Avstemming > Oversikt over de ulike avstemmingene >

Bankavstemming og kassekredittavstemming

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Bankavstemming krever følgende:

Bankavstemmingsfil fra et banksystem, f.eks. eksportert fra nettbank.

Tilgang til regnskapstransaksjoner via regnskapsintegrasjon.

I avstemmingsfunksjonen finner du oppsett av bankavstemming ved å markere en bankkonto og trykke på verktøyknappen

Bankavstemming

Bankkonti i konsernkontosystemer som er regnskapsført som fordring på eller gjeld til konsernselskaper, må ha standardkonto 1565 eller 2925.

Bankavstemmingsfilen kan inneholde transaksjoner fra flere konti og for flere perioder. Kontonummer for aktuell konto legges inn i feltet for Kontonummer.

Det første bildet som vises er en oversikt over de åpne postene fra siste avstemte periode. Her er det mulig å legge til eller slette åpne poster. Perioden som vises på toppen av bildet angir siste perioden som er avstemt.

Neste bildet som vises i avstemmingsrutinen er

Bankfilnavn:

Filstien til bankavstemmingsfil. Må legges inn første gang perioden avstemmes.

Info:

Informasjon om innholdet av bankavstemmingsfilen. Informasjonen gir opplysninger om

Bankkontonummer

Opplysninger om perioden dataene er hentet fra. Periodelengden kan gå fra 1.1 - 31.12, men kan ikke        gå over et årsskifte.

Filens IB og UB

Avstemmingsnivå

Avstemmingsnivå kan angis med følgende 3 nivåer:

Tillat lav datoavvik:

Matching innenfor et lite tidsrom av dager og ikke kryssing av mange transaksjoner mot mange transaksjoner.

Tillat middels datoavvik:

Matching innenfor et større tidsrom av dager og kryssing av mange transaksjoner mot mange transaksjoner innenfor et kortere tidsrom.

Tillat større datoavvik

Matching innenfor et større tidsrom av dager og kryssing av mange transaksjoner mot mange transaksjoner innenfor et noe lengere tidsrom.

Tillat høyt datoavvik:

Matching innenfor et større tidsrom av dager og kryssing av mange transaksjoner mot mange transaksjoner innenfor et langt tidsrom.

Utligning / kryssing av poster

Transaksjoner som utlignes mot hverandre vil bli merket samtidig ved trykk med musetasten på linjen. Avstemte linjer kan oppheves, og uavstemte linjer kan krysses. For å krysse poster, hold ctrl-tasten ned samtidig som merker postene med museknappen. Bilaget må gå i 0 for å bli krysset ut.

Se også:

Oversikt over de ulike avstemmingen

Åpne poster