Tidsavgrensninger

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Avslutningsfunksjoner >

Tidsavgrensninger

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Funksjonen tidsavgrensninger benyttes til registrering av avsetninger mv for påløpne eller forskuddsbetalte kostnader mv.

Denne funksjonen har følgende funksjonalitet:

Hver tidsavgrensnings-, kostnads- eller inntektskonto kan angis med en verdi etter tidsavgrensninger, og differansen mellom råbalanse inklusive tilleggsposteringer blir postert. Dersom det er registrert motkonto til en tidsavgrensning, vil motkontoen bli anvendt som motkonto til posteringen.

Hver registrerte kontolinje genererer en tilleggspostering automatisk, som kommer med i posteringsjournalen.

Dersom det allerede i råbalansen er korrekte verdier på tidsavgrensningskontiene, kan funksjonen settes ut av virksomhet på 3 måter:

I Firmaopplysninger skillekort Posteringer kan man slå av automatposteringer for tidsavgrensninger.

Tidsavgrensningskonti, inntektskonti eller kostnadskonti som ikke er registrert i tidsavgrensningsfunksjonen  vil ikke bli behandlet av funksjonen.

Saldo på kontoen kan gjentas i funksjonen, slik at differansen som skal være gjenstand for postering, blir kr 0,00.

Ny tidsavgrensning for å legge til en ny konto i skjermbildets øverste del

Slett tidsavgrensning for å slette den linjen som er aktivisert.

Avkrysning i feltet "Vis resultat av posteringer" aktiviserer eller fjerner nederste del av skjermbildet med posteringer.

Registrering av konto foretas i kolonnen "Konto". Det kan videre registreres en motkonto. Dette gjøres i kolonnen "Motkonto".

Deretter registreres ønsket utgående saldo i feltet "Saldo e/TA". Dette er den verdien som kontoen registrert i feltet "Konto" skal ha i regnskapet. Differansen mellom "Saldo f/TA" og feltet "Saldo e/TA" blir regnet ut i kolonnen "Tidsavgrensning", og kontering av dette beløpet framkommer i kolonnene "Debet" og "Kredit".

Kommentarfeltet benyttes til interne kommentarer og kommer ikke på posteringsjournalen.

I nederste del av skjermbildet vises et sammendrag av kontiene som er registrert i feltene "Konto" og "Motkonto", og kan ikke redigeres.

Flere konti kan ha samme motkonto. En konto som er registrert i feltet "Konto" må ikke registreres i feltet "Motkonto" på andre linjer.

I kontofeltene "Konto" og "Motkonto" kan kontonummeret skrives inn direkte, og programmet vil søke etter konto ut fra det som skrives inn. Det er videre mulig å bla i kontoplanen ved å trykke på pilknappen til høyre i kontofeltene når kontofeltene er aktivisert.

Det er ikke mulig å registrere samme konto i feltet "Konto" på flere linjer.

Posteringer foretas kun mot de kontiene som er valgt i funksjonen.

Det er mulig å foreta tidsavgrensninger på dimensjonsnivå, f.eks. på avdelinger.

Dersom man har dimensjoner på klienten, vises dimensjonskolonnen i tidsavgrensningsfunksjonen, og man kan foreta tidsavgrensninger på hver enkelt dimensjon.

Dersom man ikke angir dimensjon, blir tidsavgrensningen foretatt for hele kontosaldoen.

Standardkontoer:

Alle konti i hele kontoplanen er valgbar i konto-feltet.

Alle konti i hele kontoplanen er valgbar i motkonto-feltet.

Det er derfor ingen spesielle krav til standardkontoer for denne funksjonen.

Slå av og på funksjonen:

Dersom du ønsker å slå av automatiske posteringer fra funksjonen, kan dette gjøres i Firmaopplysninger på skillekortet Posteringer.

Se også:

Spesielt om tidsavgrensninger i Visma Finale Rapportering