Grunnlagsdata - Utbetaling til næringsdrivende

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Grunnlagsdata >

Grunnlagsdata - Utbetaling til næringsdrivende

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Utbetaling til næringsdrivbende fungerer på følgende måte:

 

1. Det fylles ut en linje for hver betaler.

2. Ut fra denne utfyllingen foretas det produksjon av skjema Utbetaling til næringsdrivende.

3. Brev til utsendelse til de næringsdrivende som er med på oppgaven blir også produsert

 

Alle registreringslinjer må ha et 11-sifret og gyldig fødselsnummer eller 9-sifret organisasjonsnummer for at utfylling skal skje. Dersom utfylling ikke blir foretatt, vises det tekst som forklarer problemet i valideringskolonnen.

 

       Registreringsbilde

 

 

 

Det kan opprettes og slettes linjer med verktøyknappene Ny og Slett.

 

Verktøyknappen Import gir muligheter for import av data.

 

Verktøyknappen Sorter gir muligheter for sortering av linjene etter navn i navnefeltet.

 

Verktøyknappen Lag importfil til Excel oppretter en importfil med de riktige kolonnene for import, og som inneholder opplysninger som er i skjermbildet. Dersom man ikke ønsker eksisterende linjer med i importfilen, kan man slette linjene etter at Excel er åpnet.

 

Om dataregistreringen

Det er for innsendelse til Altinn kun nødvendig å sende inn navn, fødselsnummer/organisasjonsnummer og beløp.

Nøkkelen for innsendte data i Altinn er innsenders organisasjonsnummer sammen med den næringsdrivende sitt fødselsnummer eller organisasjonsnummer. Ved innsendelse vil nye data for denne datakombinasjonen erstatte tidligere innsendte data. Det er derfor heller ikke mulig å ha flere slike linjer i skjemaet, fordi kun den siste av linjene vil fremkomme på betalerens selvangivelse.

Dersom deter flere registrerte linjer for samme fødselsnumre/org.numre (f.eks. en linje for hver faktura), så vil Visma Finale Årsoppgjør automatisk slå sammen linjene med identisk fødselsnummer/organisasjonsnummer til en enkelt linje. Det er derfor ikke problematisk å registrere en faktura på hver sin linje i dataregistreringen eller ved import.

Skjema Betaling til selvstendig næringsdrivende

Skjemaet er nytt fra og med inntektsåret 2015, og kan kun sendes inn elektronisk.

Innsendelse kan kun skje som filvedlegg som er et vedlegg til RF-1301. Visma Finale Årsoppgjør konverterer skjema "Utbetaling til selvstendig næringsdrivende" til et filvedlegg i riktig format.

Skjemaet har i Visma Finale Årsoppgjør 165 linjer, og det fylles ut flere skjemaer dersom det er mer enn 165 betalere.

Kun betalere med gyldig 11-sifret fødselsnummer eller 9-sifret organisasjonsnummer fylles ut på skjemaet.

Brev til betalingsmottaker om innberetningen

Det blir automatisk generert et brev til betalere for utsendelse av informasjon om innberetetningen. Den som innberetter beløp har plikt til å gi slik orientering.

Brevet finnes i navigatoren under "Skjema".

Dataregistrering ved endring i Visma Finale Årsoppgjør

Avkryssingen Send endringsoppgaver gir deg mulighet til å korrigere en eller flere linjer og sende inn endringer.

Ved avkryssing av Send endringsoppgaver forutsetter programmet at dataene er sendt inn slik de er registrert allerede. Alle beløp med gyldige fødselsnumre/organisasjonsnumre vil bli vist i kolonnen tidligere innberettet.

Det er ikke mulig å endre gyldige fødselsnumre/organisasjonsnumrenumre, men manglende eller feilaktige fødselsnumre/organisajonsnumre er det mulig å endre.

Utfylling av skjema  vil bli foretatt med linjer som har (1) gyldige fødselsnumre/organisasjonsnumre og (2) forskjell mellom tidligere innberettet og påløpt beløp. Begge forutsetninger må være oppfylt.

For å korrigere beløp for en person/foretak kan dette gjøres på flere ulike måter:

Endre beløpet i beløpsfeltet på en linje.

Legge til en ny linje med det ekstra beløpet. Programmet vil automatisk slå sammen linjene til en linje når man går ut av menyen.

Registrere korrekt fødselsnummer/organisasjonsnummer på en linje med manglende eller feilaktig fødselsnummer/organisasjonsnummer.