Boligselskap og boligsameie - individuell nedbetaling av fellesgjeld

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Grunnlagsdata > Grunnlagsdata - Boligselskaper og boligsameie >

Boligselskap og boligsameie - individuell nedbetaling av fellesgjeld

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Skillekortyet "Registrere beløp til fordeling" har en avkryssing for at det finnes individuell nedbetaling av fellesgjelden, og uten denne avkryssingen vil all funksjonalitet for dette forholdet være skjult i registreringsbildene.

Denne funksjonen åpner for en enklere registrering av individuell gjeld ved at man kan holde denne separat for de enkelte leilighetene og oppnå en enkel fordeling av denne gjelden og rentene på den.

Funksjonen inneholder følgende registreringer som er nødvendig:

Total individuelt fordelt fellesgjeld og rentekostnader på denne gjelden

Totalbeløpene registreres på skillekortet "Beløp til fordeling". Dette beløpet benyttes kun til kontroll av at fordelign av gjeld 31.12. og renter i året er korrekt. Beløpene fordeles ikke automatisk.

Beløp for annen gjeld og andre kostnader som fordeles etter efordelingsnøkkelen skal ikke inneholde denne gjelden.

Skillekortet "Fordeling av individuell gjeld"

Dette skillekortet inneholder en rad for hver leilighet. Her registreres det inngående balanse, ny gjeld, avdrag på gjeld og renter i året. Gjeld pr 31.12. blir beregnet.

Dette beløpet som her registreres, vil bli fordelt på eierforholdene på skillekortet "Fordeling på eierforhold".

Skillekortet "Registrere eierforhold"

Her vil fordeling på de enkelte eierforhold bli vist. Fordelingen på en enkelt leilighet skjer på samme måte som for de øvrige postene ut fra fordelingsnøkkel og eiertid på hvert eierforhold.