Grunnlagsdata - Betaling for pass og stell av barn

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Grunnlagsdata >

Grunnlagsdata - Betaling for pass og stell av barn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Betaling for pass og stell av barn fungerer på følgende måte:

 

1. Det fylles ut en linje for hver betaler.

2. Ut fra denne utfyllingen foretas det produksjon av skjema Betaling for pass og stell av barn.

3. Ut fra denne utfyllingen foretas det produksjon av brev til betalerne.

 

Alle registreringslinjer må ha et 11-sifret og gyldig fødselsnummer for at utfylling skal skje. Dersom utfylling ikke blir foretatt, vises det tekst som forklarer problemet i valideringskolonnen.

 

 

Det kan opprettes og slettes linjer med verktøyknappene Ny og Slett.

 

Verktøyknappen Import gir muligheter for import av data.

 

Verktøyknappen Sorter gir muligheter for sortering av linjene etter navn i navnefeltet.

 

Verktøyknappen Lag importfil til Excel oppretter en importfil med de riktige kolonnene for import, og som inneholder opplysninger som er i skjermbildet. Dersom man ikke ønsker eksisterende linjer med i importfilen, kan man slette linjene etter at Excel er åpnet.

 

Om dataregistreringen

Det er for innsendelse til Altinn kun nødvendig å sende inn navn, fødselsnummer og beløp. Adresseopplysninger er kun nødvendig dersom det er ønskelig å sende oppgaver til betalerne.

Registering av linjer med organisasjonsnummer har ingen mening, men medfører ingen feil eller problemer. Linjene vil bli ignorert ved skjemautfylling.

Registrering av data med feilaktig eller manglende fødselsnummer har heller ingen mening, men kan endres senere og sendes inn som endringsoppgaver, se nedenfor om endringsoppgaver.

Nøkkelen for innsendte data i Altinn er innsenders organisasjonsnummer sammen med betalerens fødselsnummer. Ved innsendelse vil nye data for denne datakombinasjonen (Org.nr. og fødselsnummer) erstatte tidligere innsendte data. Det er derfor heller ikke mulig å ha flere slike linjer i skjemaet, fordi kun den siste av linjene vil fremkomme på betalerens selvangivelse.

Dersom deter flere registrerte linjer for samme fødselsnumre (f.eks. en linje for hvert søsken), så vil Visma Finale Årsoppgjør automatisk slå sammen linjene med identisk fødselsnummer til en enkelt linje. Det er derfor ikke problematisk å registrere søsken på hver sin linje i dataregistreringen eller ved import.

Skjema for Betaling for pass og stell av barn

Skjemaet kan fra og med inntektsåret 2013 kun sendes inn elektronisk. Innsendelse kan kun skje som vedlegg til RF-1301. Visma Finale Årsoppgjør vil automatisk generere skjema for pass og stell av barn til et filvedlegg i riktig format.

Skjemaet har i Visma Finale Årsoppgjør 30 linjer, og det fylles ut flere skjemaer dersom det er mer enn 30 betalere.

Kun betalere med gyldig 11-sifret fødselsnummer fylles ut på skjemaet.

Endringsoppgaver

Følgende gjelder for endringer av opplysninger og utfylling av skjemaet Betaling for pass og stell av barn:

Ved innsendelse av et blankt skjema etter at en innsendelse er foretatt, vil dette ikke endre de allerede innsendte dataene.

Ved innsendelse av opplysninger på et fødselsnummer der det ikke er sendt inn data allerede, registreres det en linje med ønsket fødselsnummer, navn og beløp.

For å endre tidligere innsendt opplysning på et fødselsnummer, sendes fødselsnummeret inn med opplysninger om navn og det korrigerte beløpet. Dette vil endre innrapportert beløp.

For å slette innsendt beløp, sendes det inn fødselsnummer, navn og 0 (null) i beløpsfeltet.

Dataregistrering ved endring i Visma Finale Årsoppgjør

Avkryssingen Send endringsoppgaver gir deg mulighet til å korrigere en eller flere linjer og sende inn endringer.

Ved avkryssing av Send endringsoppgaver forutsetter programmet at dataene er sendt inn slik de er registrert allerede. Alle beløp med gyldige fødselsnumre vil bli vist i kolonnen tidligere innberettet.

Det er ikke mulig å endre gyldige fødselsnumre, men organisasjonsnumre, manglende og feilaktige fødselsnumre er det mulig å endre.

Utfylling av skjemaet vil bli foretatt med linjer som har (1) gyldige fødselsnumre og (2) forskjell mellom tidligere innberettet og påløpt beløp. Begge forutsetninger må være oppfylt.

For å korrigere beløp for en person kan dette gjøres på flere ulike måter:

Endre beløpet i beløpsfeltet på en linje.

Legge til en ny linje med det ekstra beløpet. Programmet vil automatisk slå sammen linjene til en linje når man går ut av menyen for pass og stell av barn.

Registrere korrekt fødselsnummer på en linje med manglende fødselsnummer, feilaktig fødselsnummer eller organisasjonsnummer.