Eiendom

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Avslutningsfunksjoner >

Eiendom

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

I denne funksjonen registreres eiendommer til bruk i følgende skjemaer:

RF-1028 Selvangivelse for aksjeselskaper mv post 401A og 401B

RF-1215 Selskapsoppgave for ANS og KS post 510 og 511

RF-1098 Formuesverdi for næringseiendom

Overføring av data fra Visma Finale Årsoppgjør til Visma Finale Skatt.

Merk at for personlig næringsdrivende skal kun utleide eiendommer registreres her. Andre eiendommer registreres direkte i Visma Finale Skatt.

Følgende verdier kan registreres i denne funksjonen:

Ligningsverdi for fast eiendom

Markedsverdi for eiendommen (hvis angitt med kr 0 anses markedsverdi for ikke å være registrert)

Utleieinntekt og antall måneder utleieinntekten gjelder for.

Registreringer av skattemessig verdi for eiendommer i ANS og KS (ikke tilgjengelig for AS da denne verdien ikke trengs å angis pr eiendom)

Skattemessig verdi for eiendommer i ANS og KS (RF-1215 Selskapsoppgave for ANS og KS)

Skattemessig verdi kan registreres på følgende måte(r):

 

Referanse til saldoskjema: angi ett eller flere saldoskjemaer, f.eks. H1 eller H2+G4 for flere skjemaer. Skattemessig verdi hentes fra RF-1084 Saldoskjema, utgående verdi pr 31.12.

Kontoreferanse, angis med KTO1200 for konto nr 1200, eller KTO1200.4 for konto 1200 avdeling 4. Her er det også mulig å hente saldo fra flere konti ved å angi addisjon, f.eks. KTO1200 + KTO1210.

Belkøp kan også registreres direkte.

 

Dersom både referanse til konto og saldoskjema registreres på samme eiendom, vil dette legges sammen. Beløp kan registreres i tillegg.

Formuesverdi for ikke utleid eiendom:

Formuesverdi for eiendommer som ikke leies ut, kan registreres som ligningsverdi. Ved å registrere markedsverdi (som må dokumenteres overfør liginngsmyndighetene med f.eks. omsetning eller takst), vil anvendt formuesverdi begrenses til 60% av markedsverdien.

Formuesverdi for utleid eiendom:

Ved å krysse av for utleie, vil man kunne beregne formuesverdi for utleide næringseiendommer. Her registreres i tilfelle leieinntekt i året og antall måneder leieinntekten gjelder for. Formuesverdi beregnes da etter reglene for utleide næringseiendommer.

Dersom det registreres markedsverdi, vil formuesverdien begrenses til 60% av markedsverdien.

Ved registrering gjelder følgende:

Hovedfunksjon for eiendommen angis med enten bygningstype eller tomtetype. Valget foretas ut fra hovedfunksjonen.

Valg av utleiegrad, tilgjengelige valg er:

Helt utleid: Registrere kun samlet areal.

Delvis utleid; Registrere både samlet areal og utleid areal.

Ikke utleid eller eget bruk, utleid i fjor; medfører at fjorårets leieinntekt anvendes i skjemautfyllingen.

Samlet areal må alltid registreres.

Utleid arealregistreres dersom utleiegrad ikke er helt utleid (anvendes til omregning for hele eiendommen ved delvis utleie av eiendom).

Fjorårets leieinntekt anvendes i senere år til gjennomsnittsberegning. For 2009 kan ikke andre enn AS registrere beløp her, men vil være tilgjengelig for alle i senere inntektsår.

Årets leieinntekt (formel eller beløp) registreres dersom eiendommen har vært utleid i år. utleiegrad kan ikke være "Ikke utleid eller eget bruk, utleid i fjor". Formel kan registreres f.eks. på følgende måter:

o-kto3600 henter saldo for konto 3600.

o-kto3600.2 henter leieinntektene fra avdeling 2.

o100000 er registrering av beløp direkte, og gir leieinntekt kr 100.000.

Regnskapsført leie beregnes ut fra formelen.

oAntall måneder utleid, for omregning til helt år. Feltet er ikke nødvendig å registrere dersom det er overstyrt i feltet for omregnet leieinntekt for hele året.

Omregnet leieinntekt for hele året vil, dersom antall måneder utleid er angitt med fra 1- 11 måneder, bli beregnet til regnskapsført leie dividert på utleid antall måneder multiplisert med 12.

Stipulert leieinntekt for hele eiendommen er omregning fra hele årets leieinntekt til en stipulert leieinntekt for hele eiendommen. Dersom hele eiendommen er utleid, vil verdien utgjøre samme verdi som omregnet leieinntekt for hele året. Dersom utleiegraden er "Ikke utleid eller eget bruk, utleid i fjor", vil fjorårets leieinntekt bli hentet.

Eierkostnader blir beregnet til 10% av stipulert leieinntekt for hele eiendommen.

Netto leieinntekt er stipulert leieinntekt for hele eiendommen fratrukket eierkostnader.

Beregnet utleieverdi er netto leieinntekt dividert på kapitaliseringsfaktoren, som fastsettes i desember i takserngsreglene hvert år.

Formuesverdi beregnes til 40% av beregnet utleieverdi.

Anvendt formuesverdi begrenses til 60% av registrert markedsverdi, dersom denne verdien er lavere enn formuesverdien beregnet på basis av leieinntektene.

Flere gård- og bruksnummer?

Dersom eiendommen er på flere gårds- og bruksnummer (evt feste- eller seksjonsnummer), kan dette registreres på skillekortet matrikkelenheter ved å opprette og registrere flere matrikkelenheter.