Import av eiendommer fra XML-fil

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Avslutningsfunksjoner > Eiendom >

Import av eiendommer fra XML-fil

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

I menyen for eiendommer i Visma Finale Årsoppgjør er det mulig å importere eiendommer fra XML-fil. Dette er et format som kan anvendes av leverandører av eiendomssystemer for import til Visma Finale Årsoppgjør.

Generelt

Feltnavnene er ikke case sensitiv. Tomme felt bør utelates.

Gruppe «Selskaper»

«Selskaper», ytre gruppering, kan inneholde flere «Selskap». Gruppen inneholder ingen felt.

Gruppe «Selskap»

Identifiserer ett selskap med følgende felt:

«SelskapID» brukes ikke, kun til egen info.

«SelskapNavn» brukes ikke, kun til egen info.

«ForetakNr» brukes for å skille flere selskaper, manglende felt betyr at den alltid importeres, ellers må den inneholde samme organisasjonsnummer som selskapet i Visma Finale Årsoppgjør. Dersom det er flere grupper «Selskap» vil alle selskaper som mangler feltet «ForetakNr» alltid bli importert.

Dersom man eksporterer ett selskap i en fil, kan feltet «ForetakNr» utelates, og gruppen vil da ikke ha behov for noen felt, men bare undergrupper.

Gruppe «Eiendom» tilhørende gruppen «Selskap»

Dette er en repeterende gruppe, dvs. en gruppe for hver eiendom. Denne gruppen bærer all informasjon om den enkelte eiendom.

Gruppe «MatrikkelNR» tilhørende gruppen «Eiendom»

«MatrikkelNR», gruppe som kan inneholde feltene «KommuneNR», «GNR», «BNR», «FNR», «SNR». Disse feltene kan også ligge direkte i gruppen «Eiendom». Se beskrivelse av feltene i gruppen «Eiendom».

Gruppe «UnderMatrikkelNummer» tilhørende gruppen «Eiendom»

«UnderMatrikkelNummer» kan inneholde en eller flere «MatrikkelNR», en for hver undermatrikkel.

Gruppe «MatrikkelNR» tilhørende gruppen «UnderMatrikkelNummer»

«MatrikkelNR», gruppe som kan inneholde feltene «KommuneNR», «GNR», «BNR», «FNR», «SNR». Se beskrivelse av feltene i gruppen «Eiendom».

Gruppe «Leiligheter» tilhørende gruppen «Eiendom»

Gruppen er inne i «Eiendom»-gruppen, og inneholder en eller flere grupper «Leilighet». Leilighet-gruppen består av leiligheter i flerboligbygg, og har kun betydning for flerboligbygg.

       Beskrivelse av feltene i gruppen «Eiendom»

 

       Beskrivelse av feltene i gruppen «Eiendom»

       Bydeler for Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim