Disponering - Oversikt

<< Click to Display Table of Contents >>

Navigation:  Avslutningsfunksjoner > Disponering >

Disponering - Oversikt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page
Show/Hide Hidden Text

Disponeringsfunksjonen finnes på menyen Avslutning > Disponering.

Disponeringsfunksjonen foretar automatisk disponering av årets resultat og automatisk dekning av årets underskudd og udekket tap fra tidligere år. Automatisk postering av disponeringer kan slås av i firmaopplysninger - skillekort Posteringer.

Disponeringsfunksjonene i programmet baserer seg på hovedreglene i regnskaps- og aksjelovgivningens bestemmelser, og har automatikk tilpasset dette. Det betyr bl.a. at programmet ved underskudd vil bruke av de tilgjengelige fonds som eksisterer og som loven åpner for å bruke til å dekke underskudd.

       Se skjermbilde for disponering

 

Årets resultat:

Årets resultat beregnes med utgangspunkt i næringsoppgaven.

Manuelle disponeringslinjer

De manuelle disponeringslinjene vises med avkryssing for overstyring av beløp.

Disse linjene fungerer på følgende måte:

Du kan foreta posteringer direkte på konti som hører til disse disponeringslinjene.

Du kan også registrere beløp, ved å krysse av for overstyring og registrere beløp.

Dersom beløpet er overstyrt, blir differansen mellom registrert beløp og saldo på konto automatisk behandlet som en tilleggspostering.

Dersom det mangler enten balansekonto eller disponeringskonto for en linje som er overstyrt, vil det vises en valideringsmelding med beskjed om å opprette en konto med korrekt standardkontokode.

Konsernbidrag

Konsernbidragslinjene kommer fra konsernbidragsfunksjonene, som er beskrevet her.

Utbytte

Tilleggsutbytte og ekstraordinært utbytte behandles som manuelle disponeringslinjer, se over. Dette utbyttet er allerede vedtatt, og er derfor ikke med i programmets beregning av utbytte.

Ordinært utbytte finner du beskrevet her.

Overkurs og annen innskutt egenkapital

Dersom det er ønskelig å anvende overkurs og annen innskutt egenkapital til å dekke fremført underskudd fra tidligere år, så løses dette med en manuell tilleggspostering mellom kontiene.

Dersom overkurs og/eller annen innskutt egenkapital ønskes anvendt til å dekke årets underskudd, må det krysses av for at dette ønskes. Som standard blir ikke overkurs og annen innskutt egenkapital anvendt til å dekke årets underskudd som ikke kan dekkes på annen måte.

Dersom overkurs og/eller annen innskutt egenkapital ønskes anvendt til utdeling av utbytte, må det krysses av for at dette er ønskelig.

Tilbakeføring av allerede foretatte disponeringer

Dersom det allerede er foretatt disponeringer i råbalansen fra økonomisystemet, vil disse automatisk blir tilbakeført dersom det er anvendt standardkontokoder for annen opptjent egenkapital og disponering av annen opptjent egenkapital, eventuelt tilsvarende konti for udekket tap.

Automatisk disponering

Programmet vil automatisk foreta følgende disponeringer:

Dekning av tidligere udekket tap

Anvendelse fra annen opptjent egenkapital

Anvendelse av annen innskutt egenkapital til dekning av årets underskudd (hvis det er krysset av for at det er tillatt)

Anvendelse av overkurs til dekning av årets underskudd (hvis det er krysset av for at det er tillatt)

Udekket tap